АВТOРИ


проф. д.ф.н. Мони Алмалех / Prof. Dr. Sc. Mony Almalech

на проф. д.ф.н. Мони Алмалех

Секция за общо и съпоставително езикознание

За контакти:

e-mail:

   almalech@abv.bg,


сл. адрес:

   бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 508, София 1113;


сл. тел.

  979 29 382


Научни интереси:

  общо и сравнително езикознание, съвременни лингвистични теории, психолингвистика, българска граматика, граматика на иврит, библеистика, хебраистика, семиотика, семиотика на цвета, библейска семиотика

Образование:

   1972 г. 8-ма гимназия – София  1977 г. висше филологическо в СУ “Свети Климент Охридски” (специалност “Българска филология”, втора специалност “Философия”).

Научни степени и звания:

   1977

Магистър

   на СУ “Св. Климент Охридски”. Магистърска теза на тема „Цветовете в романа “Иван Кондарев””.   1990

Доктор.

   Докторат на тема “Семантика на безпредложни субстантивни словосъчетания в съвременния български книжовен език.” (Институт за български език - БАН).   1998

Старши научен сътрудник ІІ ст.

   по номенклатурна специалност 04.05.11 Общо и сравнително езикознание (приложна лингвистика. Хабилитационен труд на тема „Цвят и слово: психолингвистични и прагматични аспекти. (Институт за български език - БАН).   2003

Доцент

   по номенклатурна специалност 04.05.11 Общо и сравнително езикознание (приложна лингвистика) (Нов български университет) по номенклатурна специалност 04.05.11 Общо и сравнително езикознание.   2005 г.

научна степен “доктор на филологическите науки”.

   Докторат на тема „Внушения за цвят в Петокнижието. Върху иврит и български език” (Нов български университет).   2007

Професор

  по номенклатурна специалност 04.05.11 Общо и сравнително езикознание (приложна лингвистика). Хабилитационен труд на тема „Езикова картина на света и вторична номинация на макробяло в Стария завет. Върху иврит, български и други езици” (Нов български университет).

Професионален опит:

   1982-1988 журналист на свободна практика в печатни издания   1986-1990 преподавател по български език на чуждестранни студенти в Технически университет, София.   1990–1992 научен сътрудник в Институт за български език – БАН.   1993–1994 научен сътрудник в Еврейски ерусалимски университет, Израел.   1995-1998 научен сътрудник в Институт за български език – БАН.   1998-2003 старши научен сътрудник в Институт за български език – БАН.   От юли 2003 г. доцент в Нов български университет.   От април 2007. професор в Нов български университет.  От юли 2010 Ръководител на департамент „Нова българистика”, НБУ.

Преподавателска дейност:

   1986-1990 хоноруван преподавател по български език на чуждестранни студенти в Технически университет, София   1996-2003 хоноруван преподавател в Нов български университет   От 1996 хоноруван преподавател в СУ “Свети Климент Охридски”   2007-2010 гост професор във Висш евангелски богословски институт   От юли 2003 г. доцент в Нов български университет   От април 2007 г. професор в Нов български университет   2008 лекции по „Еразмус” - в Солунски университет „Аристотел”, English Department - “Translating the Bible: Different kinds of rain in the Old Testament” в курса Literary Translation на д-р Олга Софиану; Semiotics of colour in advertisement: The woman in red; The red shoe в курса Visual Semiotics на д-р Никос Контос.  2011 лекции по „Еразмус” - в Солунски университет „Аристотел”, Department of Philology (Greek Philology) - „Видове лен в Стария завет”, „Кога човекът става Адам” и „Що е псалм?” - 03-09 април 2011

Експертна дейност:

   От 1998 г. - член на множество комисии за докторантски изпити в Институт за български език – БАН   От 2003 г. - член на множество комисии за защити на бакалавърски, магистърски и докторски тези, на хабилитации в Нов български университет   От 2005 г. - научен ръководител на трима докторанти - в Институт за български език - БАН, и в Нов български университет

 

   2005 - 2011 г. - член на съвета на „Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания”, НБУ   2007 - 2010 г. член на Специализирания научен съвет по общо езикознание, класически и нови езици и при ВАК.   От 2008 г. - член на съвета на департамент „Нова българистика”, НБУ   2010 - 2012 г. - ръководител на департамент „Нова българистика” в Нов български университет   2010 - 2012 г. - член на Академичния съвет на НБУ   От 2011 г. - член на Научния съвет на Института за български език - БАН   Рецензии за около 20 дисертации за присъждане на степените „доктор" и „доктор на науките" и за хабилитации към ВАК, НБУ, РУ „Ангел Кънчев", ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"   От 2010 г. - координатор за департамент „Нова българистика" за програма „Еразмус" за обмен на студенти и преподаватели   От 2012 г. - член на Факултетен съвет „Бакалавърски факултет" - НБУ   Консултант за иврит за книгите:

 

   проф. Милена Кирова.

Библейската жена.

   Университетско издателство „Св. Климент Охридски", ИК „Стигмати", София 2005.

 

   - проф. Хараламбос Симеонидис.

Гръцкото влияние върху системата на българските собствени имена.

   Издателство „Ах-Ба-Ка”, София, 2006;

 

   - Г. Сасон, С. Уеинстийн.

Едно желание може да промени твоя живот. Как да използваме древната мъдрост на Кабала, за да осъществим мечтите си.

   София, ИК „Кибеа”, 2007;

 

   - Е. Бърг.

Силата на кабала.

  София, ИК „Кибеа”, 2007.

Член на международни и национални асоциации:

   от 1995 Българско семиотично дружество - колективен член на Международната асоциация за семиотични изследвания (IASS).   от 1995 “ГРУПА ЦВЯТ - БЪЛГАРИЯ” - Обществено научно дружество, колективен член на Международната асоциация по цвят (AIC).   от 1996 Международна асоциация по приложна психолингвистика – International Association for Applied Psycholinguistics (ISAPL).   От 1996 Съюз на журналистите.  От 1998 Съюз на учените в България (СУБ).

Участие в научни проекти за последните десет години:

Теоретични и практически аспекти на съпоставителните лексикални изследвания

   , 2009 – 2011. Проектът е с бюджетна субсидия БАН, ръководител ст.н.с. д-р Палмира Легурска   Съпоставително-типологичен анализ на лексиката в родствени и неродствени езици (върху материал от български, руски, сръбски, чешки, френски, английски език и иврит), 2006 – 2008. Проектът е с бюджетна субсидия БАН, ръководител ст.н.с д-р П. Легурска.Фрагменти от езиковата картина през призмата на вторичното назоваване (върху материал от български, руски, сръбски, чешки, френски, английски език и иврит)

   , 2003 - 2005. Проектът е с бюджетна субсидия БАН, ръководител ст.н.с д-р П. Легурска.Език и идиолект

   , 2003-2005. Проектът е с бюджетна субсидия БАН, ръководител проф. дфн Стефана Димитрова.Език и манталитет

   , 2000-2002. Проектът е с бюджетна субсидия БАН, ръководител проф. дфн Стефана Димитрова.Рекламите: Знаци за женственост и кореспондиращите им значения на цветовете

   , 1999-2001. Финансиране по Съвместни международни проекти на БАН. М. Алмалех, проф. дн Саша Вайтман, Департамент за социология и антропология, Факултет за социални науки – Тел-Авивски университет & Институт за български език. Ръководител: ст.н.с. д-р М. Алмалех.Семантични роли и синтактични отношения

  , 1997-99. Проектът е с бюджетна субсидия БАН, ръководител ст.н.с. д-р М. Стаменов.