КОНФЕРЕНЦИИ


Конференция „Наука и лъженаука – борба в името на истината“

Кога: 23 ноември 2017 г., 10 ч.

Къде: Големия салон на БАН, ЦУ ул. „15 ноември“ № 1

Какво: научна конференция на тема „Наука и лъженаука – борба в името на истината

Кой: Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН, Комисията по етика към Съюза на учените в България с подкрепата на БА

 

Основен тематичен кръг – акценти

          Наука, лъженаука /псевдонаука/, протонаука и паранаука.

-        Наука, лъженаука и етика: фабрикуване на данни; плагиатство; разобличаване на ненаучни и неетични практики.

-        Неизяснени природни и обществени явления – хранителна среда за лъженауката.

-        Борбата с лъженауката в научните среди, медиите и обществото.

-        Лъженауката в природо-математическите науки.

-        Лъженауката в биологическите и медицинските науки.

-        Лъженауката в историческите науки и археологията.

-        Лъженауката в политическите, социологическите и хуманитарните науки.

 

ПРОГРАМА

10 – 10:15 ч.

Откриване на конференцията

Сутрешно заседание

 

Председатели: Мария Попова и Светлана Питкевич

Секретар: Екатерина Петкова

10:15 – 10:30 ч.

Евгения Русинова. Псевдонауката – съучастник на паранауката

10:30 – 10:45 ч.

Стойко Стойков, Севдалина Димитрова. Наука и лъженаука в сектора за сигурност.

10:45 – 11.00 ч.

Орлин Стефанов. Аристотел и Сервантес в кривото огледало на лъженауката.

11:00 – 11:15 ч.

Румен Ваташки. Нови документи за откраднатия сборник с проповеди на архимандрит проф. Павел Стефанов.

11:15 – 11:30 ч.

Иванка Златарска. Лъженауката в биологичните науки, хранителната среда и диагностиката в медицината.

11:30 – 11:45 ч.

Красимира Кръстева. Наука, псевдонаука, лъженаука и ненаучни, неетични практики във ветеринарномедицинската наука.

11:45 – 12:00 ч.

Lorike Salihu, Dilaver Salihu, Leonita Salihu, Egzon Salihu. Physico-chemical classification of the variety of potatoes in the Vushtrri district for the production of chips.

12:00 – 12:30

Дискусия

Следобедно заседание

Председатели: Миглена Михайлова и Кристияна Симеонова.

Секретар: Адриана Христова.

13:30 – 13:45 ч.

Николай Поппетров. Академичната история и паранаука: възможност за решаване на проблема.

13:45 – 14.00 ч.

Йордан Илиев. Псевдонаучни корекции на антични текстове в тракологията.

14:00 – 14:15 ч.

Димитрина Лесневская. Съвременни концепции на любителската лингвистика (псевдолингвистика).

14:15 – 14:30 ч.

Руслан Н. Костов.За „Царичинската дупка“ – един „африкански професор“ и нищетата на някои властимащи и управляващи.

14:30 – 14:45 ч.

Николай Янков. Понятието „оренда“ в контекста на българския национализъм и новата патриотична митология.

14:45 – 15:00 ч.

Симеон Василев. Лъженаука, псевдонаука и качество на висшета образование (Една нова трактовка на понятието „псевдонаука“).

15:00 – 15:15 ч.

Милeн Замфиров. „Индиговите“  деца в специалната педагогика.

Закриване на конференцията.

 

Докладчиците

Dilaver  Salihu. Master University of  Mitrovica “Isa Boletini”, Kosovo.

Димитрина Лесневская. Доц. д-р. Университет за национално и световно стопанство, София

Евгения Русинова. Доц. д-р. Университет по библиотекознание и информационни технологии, София

Egzon Salihu. Bachelor University of Mitrovica “Isa Boletini”, Computer engineering, Kosovo

Иванка Златарска. Д-р във фирма „Екоздраве“, Варна

Йордан Илиев. Д-р, независим изследовател, София

Красимира Кръстева. Доктор по ветеринарна медицина, Бургас

Leonita Salihu. Bachelor University of Mitrovica “Isa Boletini”, Kosovo

Loriue Salihu. Master University of Mitrovica “Isa Boletini”, Kosovo. Master University of Chemical Technology and Metalurgy – Sofia, Bulgaria

Милен Замфиров. Доц. д.п.н., СУ „Св. Климент Охридски“

Николай Поппетров. Институт за исторически изследвания, БАН

Николай Янков. Докторант към специалността Индология в СУ „Св. Климемент Охридски“

Орлин Стефанов. Доктор по филология. София

Румен Ваташки. Проф. д.теол.н. ШУ „Епископ Константин Преславски“. Доктор на източните църковни науки в Папския институт за Изтока в Рим

Руслан Н. Костов. Доц., д.г.н. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София

Севдалина Димитрова. Проф. д.н. Национален военен университет „В. Левски“ – Институт за научни изследвания и иновационна дейност. Велико Търново

Симеон Василев. Проф. д-р инж. Университет по хранителни технологии – Пловдив

Стойко Стойков. Проф. д.н. Национален военен университет „Васил Левски“ – Институт за научни изследвания и иновационна дейност. Велико Търново

 

Организационно-ръководен състав

Адриана Христова. Институт за български език, БАН

Екатерина Петкова. Гл. ас. д-р. ИБЕ, БАН

Кристияна Симеонова. Гл. ас. д-р. ИБЕ, БАН

Мария Попова. Чл.-кор. проф. д.ф.н. ИБЕ, БАН

Миглена Михайлова-Паланска. Гл.ас. д-р. ИБЕ, БАН

Светлана Питкевич. Доц. д-р. ИБЕ, БАН

 

Организационен комитет

Председател:

Мария Попова, чл.-кор. проф. д.ф.н.

Членове:

Антоанета Христова, проф. д-р, Институт за изследване на населението и човека, БАН Васка Станчева, доц. д-р, Югозападен университет „Н. Рилски“ – Благоевград

Дамян Дамянов, акад. проф. д.м.н.

Емилия Дамянова, доц. д-р, Пловдивски университет „П. Хилендарски“

Николай Поппетров, Институт за исторически изследвания към БАН

Тодор Галунов, проф. д-р. Великотърновски университет „Св. Кирил и Методий“

 

 

 

 

 


Публикувано на: 20.11.2017 г.