СЪБИТИЯ


Научни четения по история на българския език в памет на доц. д-р Васил Василев

КАТЕДРАТА ПО ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ИСТОРИЯ НА          БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК НА ПУ” ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

И

       

         СЕКЦИЯТА ЗА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В

  ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК “ПРОФ. Л. АНДРЕЙЧИН”

 

 

 

                                  О  Р  Г  А  Н  И  З  И  Р  А  Т

 

 

    НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

         

                    В ПАМЕТ НА ДОЦ. Д-Р ВАСИЛ ВАСИЛЕВ

 

 

 

25 АПРИЛ, 11.00, В ГОЛЕМИЯ САЛОН НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

 

                          П Р О Г Р А М А[1]

 

 

11.00. Проф. д-р Пеньо Пенев. Проблемите на Климентовото творчество в научните занимания на доц. д-р Васил Василев

 

11.20  Проф. д-р Елка Мирчева. Евтимиевата реформа, дамаскините и приемствеността в книжовноезиковата традиция в историята на българския език в трудовете на доц. д-р Васил Василев

11.40 Доц. д-р Христина Тончева.  Аврамовият препис на Житието на Алекси, Божи човек

 

12.00  гл. ас. Събина Вълчанова. Аврам йерей Димитриевич – един книжовник от Карлово и неговото културно наследство

 

                                           КАФЕ ПАУЗА

 

13.30 Доц. д-р Ивона Карачорова. Проучванията на доц. д-р Васил Василев върху Еленския дамаскин и подготвеното от него издание на ръкописа

 

 

13.50. Доц.д-р Георги Митринов. Интересен ктиторски надпис от църквата “Свето Благовещение Богородично” на село Еникьой, Ксантийско

 

14.10. Гл. ас. д-р Ваня Мичева. Причинните съюзи в Бдинския сборник

 

14.30. Гл. ас. д-р Лидия Стефова. Диалектни падежни остатъци в Райковския дамаскин.

 

14.50. Гл. ас. Димитър Пеев. Към въпроса за даряването на Зографското евангелие на руския цар: гледната точка на манастира

 

15.10. Проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова. Проектът “Старият завет като юридически източник”   [1]ВЪЗМОЖНО Е В ПРОГРАМАТА ДА НАСТЪПЯТ РАЗМЕСТВАНИЯ.

 


Публикувано на: 23.04.2013 г.