АВТOРИ


доц. д-р Лучия Антонова-Василева / Assoc. Prof. Dr. Luchia Antonova-Vasileva

Специалист в областта на българската диалектология, историческата диалектология, фонетика, фонология, морфонология, лексикална и граматична семантика, аспектология, лингвогеография.

От 1980 работи в Института за български език при БАН, 1987 – защитена дисертация за научна и образователна степен доктор, 2001 – доцент.

От 2011 г. ръководител на Секцията за българска диалектология и лингвистична география.

Лектор по практически български език в Университет на Тирана, Р. Албания и в училище към посолството на Р България в Р Албания (2006-2009). Специализиран лекционен курс по лексикология за аспиранти в Институт за български език, БАН (2004). Специализиран лекционен курс по диалектология с оглед към етнологията, Нов български университет (2001-2003):

Автор на книги: Ръкопис на Константин Миладинов в архива на Измаил Срезневски., съавт. (2008); Кратък речник на диалектните думи към учебната литература., съавт. (2001); Речник на прилепския говор (по материали от М. Цепенков). Т. I- IV, (1998–2007).

Научни проекти: Езикови маркери за национална идентичност на малки и изолирани общности. Проучване на българските говори в Северна Гърция.; Български диалектен речник. Словник.; Европейски лингвистичен атлас; Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ч. I–ІІІ. Фонетика. Акцентология. Лексика. Морфология.; Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ч. ІV. Морфология.; Български диалектен речник; Изследване на българските говори на различни езикови равнища.

Автор на статии и студии в наши и чужди списания и сборници

За контакт: luch_antonova@abv.bg