АВТOРИ


д-р Ваня Мичева / Dr. Vanya Micheva

Специалист по исторически синтаксис, история на книжовния български език, историческа лексикология и лексикография, културология.


1977 г. – завършена специалност Българска филология в СУ „Св. Кл. Охридски”
1977 г. – завършена специалност Българска филология в СУ „Св. Кл. Охридски”
1981 г. – Институт за български език – проучвател от 1995 до 2005 г. – научен сътрудник ІІІ – І степен
2011 г. – главен асистент
2011 г. – придобита научна и образователна степен „доктор”


Научна продукция:
Старобългарски речник. т. 1, С., 1999; т. 2, С., 2009 – съавтор и научен секретар на томовете
Речник на книжовния български език на народна основа от ХVІІ в., С., 2013 – редактор, научен секретар и съавтор
Речник на произведенията на Патриарх Евтимий – редактор и съавтор (приет за печат)
Речник на Бдинския сборник – съавтор и автор на статиите за служебни думи (приет за печат)


Автор на:

  • монография (приета за печат през 2005 г.),
  • осем студии
  • над 20 статии, публикувани в сп. Български език, Българска реч, Старобългаристика, както и в сборници с доклади от конференции и др.

Участник в:

  • четири международни проекта в сътрудничество с Института по славянознание към РАН, завършили с публикуване на студии.
  • съвместен проект със СУ „Св. Кл. Охридски” – Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания, подкрепен от Европейския социален фонд – доклад и статия в сб. Проблеми на историческата лексикология и лексикография. 2011.

Учебно-образователна продукция:
Речник на трудните думи и изрази в литературата от 4 – 9 клас. 2001.
Христоматия по старобългарска литература с предговор. 2006.
Три помагала за обучението по литература в 8, 9, 10 клас.


Научно-популярна продукция:

  • над 50 научно-популярни статии за програма Знание и образователната програма на Радио „Христо Ботев”
  • участник в над 10 телевизионни предавания, посветени на старобългарския език и култура
  • автор на статии за делото на св. св. Кирил и Методий и техните ученици в България в големи български ежедневници