БИБЛИОГРАФИЯПоследно добавени

tester

Добрев 1982: Добрев, Ив. Произход и значение на преславското консонантно и дифтонгично склонение. С. БАН.

Добрев 1972: Добрев, Ив. Глаголическият текст на Боянския палимпсест. Старобългарски паметник от края на ІХ век. С. БАН.

Мичева 2010: Мичева В. Към историята на паратактичните съюзи АЛА, АТО, АНО в книжовния български език – В: Сб. В чест на 60-годишнината на проф. Ст. Смядовски. Изд. „Валентин Траянов”, 2010, 123 – 132.

Мичева 2006: Мичева В. Към историята на съюза НЪ в българския книжовен език. – В: Сб. Диалог и духовност. Festschrift fur Rumiana Zlatanova zum 60. Geburstag. С., 2006, 116-139.

Мичева 2005: Мичева В. Към историята на противопоставителните съюзи в книжовния български език. - В: Езиковедски проучвания в памет на проф. Й. Заимов, С., 2005, 215-220.

Мичева 2005: Мичева В. Съвместимост на паратактичните съюзи в езика на новобългарските дамаскини. – Български език, 2005, 3, 82-88.

Мичева 2002: Мичева В. Паратактичните отношения в езика на новобългарските дамаскини. – Списание на БАН, 2002, 2, 40-43.

Мичева 2001: Мичева В. Съюзът ТА в историята на българския език – Старобългаристика, 2001, 3, 113-120.

Арнаудов 1938: Арнаудовъ, М. Селимински. Живот - дело - идеи. София: БАН, 1938.1 от 40 1 2 3 4 5 ...