ВСИЧКИ СЪБИТИЯ


Номинирайте за НАГРАДАта „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ за ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА

СТАТУТ

НА НАГРАДА „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“

ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА

1. ЦЕЛ

Целта на наградата „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ е да изрази признание за постигнати високи резултати в научноизследователската дейност, както и да популяризира постиженията на учени от различни общности и университети в България и света.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1.       Статутът за определяне на академичната награда „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ се приема с решение на Академичния съвет на ИУ-Варна.

2.2.       Наградата „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ се присъжда ежегодно, на конкурсен принцип.

2.3.       За академичната награда „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ могат да бъдат номинирани университетски преподаватели, учени и изследователи от различни общности и университети в България и от цял свят, показали високи постижения и резултати в научноизследователската дейност.

2.4.       Срокът за подаване на номинации и за тяхното разглеждане от оценяващата комисия за съответната година се определя със заповед на Ректора на ИУ-Варна.

2.5.       Удостостоеният с академичната награда „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ за високи постижения в областта на науката получава диплом, почетен знак и парична награда хиляда лева, определяни със Заповед на Ректора на ИУ-Варна.

2.6.       Наградата „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ за високи постижения в областта на науката се връчва на нейния носител от Ректора на ИУ - Варна на специална церемония в навечерието на 1 ноември, Деня на народните будители.

2.7.       Определеният за носител на наградата „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ се уведомява предварително за деня и мястото на церемонията. Номинираното лице декларира своето присъствие на Церемонията по връчване на наградата.

3. ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ

3.1.       Началотонапроцедуратасе обявява, след гласувано решение от Академичен съвет на ИУ - Варна. Процедурата се счита за открита след като бъде обявена публично на официалния сайт на ИУ - Варна.

3.2.       Информация за условията за номиниране, необходимите документи и процедурата са публични и се публикуват на официалната страница на ИУ-Варна и в медийното пространство.

3.3.       Занаградата„ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ могат да бъдат номинирани преподаватели, учени и изследователи, които са:

3.3.1.Автори на значими постижения в областта на научните изследвания;

3.3.2.Учени с високи резултати и оценки в преподавателската си работа;

3.3.3.Автори на сериозни научни трудове (студии и монографии), които са подобаващо оценени сред научната общност;

3.3.4.Учени, реализирали дълга и ползотворна кариера в полза на развитието на науката и обществото;

3.3.5. Автори на изобретения, полезни модели и патенти.

3.4.       Номинациимогатдасеподават от висши училища, основни звена на висши училища, първични звена на висши училища, инициативни комитети.

3.5.       Предложенията се отправят в писмен вид, чрез съответна номинационна форма (Приложение №1), до председателя на оценяващата комисия. В номинационнатаформасеуказва ясно приносът на номинираната личност в областта на науката. Към номинационната форма се прилагат копия от документи, които пряко доказват постиженията на номинирания - грамоти, отличия за високи постижения, сертификати, научни разработки, рецензии и отзиви за тях, цитирания и др., както и препоръки от трети страни.

3.6.       Документите по т. 3.5. се подават в деловодството на ИУ - Варна, в срокдо 15 майнасъответнатагодина. Срокът за подаване на документи за 2016 г. е до 20 септември.

3.7.       Всичкидокументи, полученислед крайния срок не се разглеждат от оценяващата комисия.

4. ПРОЦЕДУРА ПО ОЦЕНЯВАНЕ

4.1.       Наградата „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ се присъжда ежегодно, на конкурсен принцип. Наградата се връчваеднократнонаедно и същолице.

4.1.1.Решението за присъждане на наградата „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ се взема от оценяваща комисия, която е съставена от 7 души – утвърдени учени, предложени от Ректора на ИУ - Варна. В състава на комисията нямат право да участват номинирани за наградата кандидати.

4.1.2.Оценяващата комисия избира председател сред членовете си.Заседанията на оценяващата комисия се свикват и водят от Председателя на комисията. Оценяващата комисия избира секретар, който води протокола на заседанията и кореспонденцията на комисията.

4.1.3.Комисията разглежда кандидатурите, заседава и обявява решението си не по-късно от 5 юни на съответната година.Решението на комисията не подлежи на обжалване. За 2016 г. срокът за обявяване решението на комисията е 30 септември.

4.1.4.Председателят на комисията докладва решението на заседание на Академичен съвет, на което предложението на комисията се подлага на гласуване.

4.1.5.Изборът на носителя на награда „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ се прави на заседание на Академичен съвет в срок до 30 юни. За 2016 г. срокът за избор на носител на наградата е 30 октоврми.

4.2.       Оценяванетонанаучноизследователскитепостижениянаноминиранителица сеизвършваотоценяващата комисия по следните критерии,за последните 10 години:

4.2.1. Монографични трудове – брой и значимост.;

4.2.2. Научни публикации в чужбина и в български научни издания на чужд език, в това число и публикации в реферирани издания.;

4.2.3. Други научни публикации.;

4.2.4. Участие в международни научни форуми.;

4.2.5. Установени цитирания.;

4.2.6. Изобретения, полезни модели, патенти и др.;

4.2.7. Участия в научни журита.;

4.2.8. Участие в научни проекти.

4.3.       Посочените в т. 4.2. критерии за оценка на предложените кандидати се остойностяват сумарно до 100 точки по следната скала:

4.3.1. Монографични трудове (брой и значимост) – 35 т.;

4.3.2. Научни публикации в чужбина и в български научни издания на чужд език, в това число и публикации в реферирани издания – 15 т.;

4.3.3. Други научни публикации – 10 т.;

4.3.4. Участие в международни научни форуми – 10 т.;

4.3.5. Установени цитирания – 10 т.;

4.3.6. Изобретения, полезни модели, патенти и др. – 10 т.;

4.3.7. Участия в научни журита – 5 т.;

4.3.8. Участие в научни проекти – 5 т.

 

 


Публикувано на: 17.09.2016 г.   |   Категория: Награди

Регионалната библиотека „Любен Каравелов“- Русе, с дарение – архива на акад. Михаил Арнаудов

Кога: 31 август (сряда), 2016 г., 13.30 ч.

Къде: Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, централно фоайе

Какво: Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, ще получи като дарение архива на акад. Михаил Арнаудов.

Публикувано на: 30.08.2016 г.   |   Категория: Инфо

„Гласове на жени в българската поезия. Аспекти на междутекстовост (от средата на ХІХ век до 4-те години на ХХ век)“ – Ирен Иванчева и „Антигона“ – превод Кирил Мержански

Кога: 11 юли (понеделник) 2016 г., 18 ч. 

Къде:  Литературен клуб "Перото", НДК

Какво: Представяне на книгите: „Гласове на жени в българската поезия. Аспекти на междутекстовост (от средата на ХІХ век до 4—те години на ХХ век)“ с автор Ирен Иванчева

и „Антигона“ – в превод на Кирил Мержански

 

 

Публикувано на: 05.07.2016 г.   |   Категория: Представяне на книги

Отвъд границите. 10-та съвместна среща на учени от България и Северна Америка

Beyond the Borders

10th Joint Meeting

of Bulgarian and North American Scholars

Sofia, June 26‐30, 2016

Публикувано на: 26.06.2016 г.   |   Категория: Конференции

Ивайло Знеполски „Как се променят нещата. От инциденти до голямото събитие. Истории с философи и историци“

Кога: 22 юни (сряда) 2016 г., 17.30 ч.

Къде: СУ, Конферентна зала

Какво: представяне книгата на Ивайло Знеполски „Как се променят нещата.От инциденти до голямото събитие.Истории с философи и историци“

Изданието е посветено на важен момент от интелектуалната история на страната и на Софийския университет в периода 1956-1989 г.

Водещ – Йордан Евтимов.

Книгата ще представят проф. Анастас Герджиков, проф. Георги Каприев, доц. Райна Гаврилова, доц. Пламен Дойнов и Георги Лозанов.

Трудът се състои от два хронологично свързани тома, изграждащи своеобразна смислова опозиция. Първият е озаглавен „Властта в университета“, вторият - „Университетът във властта“. На базата на богат документален материал, на непубликувани досега документи от държавни и частни архиви са представени едни от най-важните епизоди от интелектуалната история на страната по времето на социализма в периода 1956-1989 г.

 

 

Публикувано на: 20.06.2016 г.   |   Категория: Представяне на книги


5 от 29 ... 3 4 5 6 7 ...