АВТOРИ


доц. д-р Славка Керемидчиева / Assoc. Prof. Dr. Slavka Keremidchieva

Специалист по българска диалектология, историческа диалектология, фонология, морфонология, лексиколотия и лексикография, лингвистична география.

През 1988 защитена дисертация за научна и образователна степен доктор, от

2000 г е доцент, Институт за български език при БАН, Секция за българска диалектология и лингвистична география.

Автор на книгите: Казано на каменски. Етнолингвистично изследване на кв. Каменица – Велинград., в съавт. (2008); Копривщица – история и език (2007); Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ч. I-III. Фонетика. Акцентология. Лексика. , авторски колектив (2001); Кратък речник на диалектните думи., в съавт. (2001); Говорът на село Зарово, Солунско., в съавт. (2000); Говорът на Ропката. Родопска граматика. (1993).

Участие в проекти: Български диалектен речник. Словник; Български диалектен атлас. Обобщаващ том. IV. Морфология; Български диалектен речник. ръководител на проекта; Изследване на българските говори на различни езикови равнища (С оглед изработване на академична българска диалектология); Славянските диалекти в ситуация на езикови контакти; Социокултурно взаимдействие на езиците в Централна и Югоизточна Европа: история и съвременност.

За контакт: slavka_ker@abv.bg