БРОЙ XXVIII


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката
за българистични изследвания в периода Х – ХХI век
ISSN 1314-9067
НАЦИД: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline)
год. XII, 2024, брой 28 – брой в развитие

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език
при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН.

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелени конкурси на Национален фонд „Култура“, Програма „Критическа литература“ в сесиите през 2012 г. и 2014 г.;

Столична община програма "Култура"на Столична програма „Култура“ в сесиите за 2017 г. и 2018 г.;
Фонд Научни Изследвания "Култура"на Фонд „Научни изследвания“ в конкурсите:
„Българска научна периодика – 2019 г.“;
„Българска научна периодика – 2022 г.“;
„Българска научна периодика – 2023 г.“


Редакторски консултативен борд:

проф. Пиринка Пенкова (Дания)
проф. дфн Румяна Златанова (Хайделберг, Германия)
проф. Илияна Марчева-Атанасова (България)
проф. дфн Клео Протохристова (България)

проф. дфн Камен Михайлов (България)

Еditorial consultative board:

Prof. Pirinka Penkova (Denmark)
Prof. DrSc Rumyana Zlatanova (Heidelberg, Germany)
Prof. Iliyana Marcheva-Atanasova (Bulgaria)
Prof. DrSc Kleo Protohristova (Bulgaria)

Prof. DrSc Kamen Mihaylov (Bulgaria)


Външен редакционен съвет:

проф. дфн Георги Минчев (Полша, Лодз)
проф. дфн Марина Смольянинова (Русия, РАН)
проф. Зейнеп Зафер (Турция, Анкара)
доц. Сергей Пачев (Украйна, Мелитопол)
доц. кин Марина Фролова (Русия, РАН)

External Editorial Board:

Prf. DrSc Georgi Minchev (Poland, Lodz)
Prof. DrSc Marina Smolyaninova (Russia, Russian Academy of Sciences)
Prof. Zeynep Zafer (Turkey, Ankara)
Assoc. Prof. Sergey Pachev (Ukraine, Melitopol)
Assoc. Prof. Marina Frolova (Russia, Russian Academy of Sciences)


Редакционен състав:

Августа Манолева
Светлозара Лесева
Емил Илиев

Editors:

Avgusta Manoleva
Svetlozara Leseva
Emil Iliev

РЕДАКЦИОННО

Брой ХХVІІІ на е-списание „Дзяло“ посвещава няколко приносни изследвания в областта на средновековната книжовност и историята на българския език на неочаквано напусналия ни и непрежалим колега и радетел на иновативни езикословни постижения в медиевистиката в рубриката „С Явор Милтенов - в мислите ни...”. Включени са актуални материали от първата Международна научно-приложна конференция „Контакт на езици и култури. Българският език в контекста на мигрантската криза и адаптацията на бежанци“, организирана от СУ „Св. Климент Охридски“ и Асоциацията на преподавателите по български език като чужд (17-19.11.2023). Езиковедски са и приносите на Младите в науката от Центъра по българистика на Мелитополския университет „Богдан Хмелницки” по време на Международните българистични четения за студенти, докторанти и постдокторанти.
Литературоведският раздел включва приносна студия за българския роман през ХХІ в., както и наблюдения над езика на поезията, в който се допускат нарушения на граматичната норма и на установените книжовни правила с оглед постигане на търсеното въздействие от страна на стихотворната реч. Продължен е устойчивият ангажимент на списанието към документалните изследвания по отношение Архивния фонд на акад. Петър Динеков, както и рецепцията на „Книгата за Багряна” в дневниците на Петър Динеков и Борис Делчев.
От историческо естество са статиите за българското методическо наследство (Обучението) и за заслугите на изтъкнатия диригент Димитър Димитров за Старозагорската опера (Културология). В Научно интервю се разкрива богатата преводаческа дейност на известния испанист Тодор Нейков, съосновател на Съюза на преводачите в България от 1974 г.
Продължени са рубриките Годишнини, Научни форуми, Нови книги и Рецензии.

Броят е в развитие и своевременно се попълва с новопостъпили материали и рубрики, съответстващи на тематичната му ориентация.

EDITORIAL

Issue 28 of the e-Journal Dzyalo features several insightful articles in medieval literature and the history of Bulgarian compiled in honour of our deeply lamented colleague and distinguished medievalist Yavor Miltenov, who unexpectedly passed away in December 2023. The section titled Remembering Yavor Miltenov in our Thoughts is dedicated to his memory. The issue also includes papers presented at the First International Conference titled A Contact of Languages and Cultures. The Bulgarian Language in the context of the Migrant Crisis and the Adaptation of Refugees organised by Sofia University St. Kliment Ohridski and the Association of Teachers of Bulgarian as a Foreign Language (17 – 19 November 2023). Linguistics is also the focus of the section Young Researchers, which features papers by authors from the Centre of Bulgarian Studies of the Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University presented at the International Readings in Bulgarian Studies for Undergraduate, Doctoral and Postdoctoral Students.
The literary studies section includes an in-depth study on the Bulgarian 21th-century novel, as well as observations on the language of poetry and the violation of grammatical norms and rules in order to achieve a greater poetic impact. The Journal’s commitment to documentary research based on material from the archive of Academician Petar Dinekov has been continued in this issue, as has been the study of the reception of the Book about Bagryana as reflected in the diaries of Petar Dinekov and Boris Delchev.
Papers in the field of history include research into the Bulgarian legacy in educational methodology (Education) and the contribution of the eminent conductor Dimitar Dimitrov to the rise of the Stara Zagora State Opera (Cultural Studies). Scientific Interview showcases the abundant work of the famous translator from Spanish and co-founder of the Union of Translators in Bulgaria Todor Neykov.
The sections Anniversaries, Academic Forums, New Books and Reviews have also been continued with new contributions.

The Issue is in progress and is constantly supplemented with new authors, papers and columns.


Езикът  /  The language

С ЯВОР Милтенов – в мислите ни...  /  Remembering Yavor Miltenov in our Thoughts

Марияна Цибранска-Костова (България, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките). За „малките формати“ в кирилската книга през XVI век и техните културни функции

Георги Митринов (България, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките). Употребата на гръцко писмо в среднородопската възрожденска писмена традиция (графични особености)

Елка Мирчева (България, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките). Агиографските произведения за св. Параскева Епиватска в славянската традиция след последните открития във византинистиката

Магдалена Абаджиева (България, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките). Банатските българи, банатският говор и палкенския език / Banat Bulgarians, the Banat Bulgarian Dialect and the Bulgarian Palken Language

Татяна Брага (България, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките). Амбивалентният образ на жената в Женския сборник на Йосиф Брадати

ЕЗИЦИ и КУЛТУРИ. Българският език в контекста на мигрантската криза / LANGUAGES AND CULTURES. The Bulgarian Language in the context of the Migrant Crisis

Рени Манова (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Контакт на езици и култури. Българският език в контекста на мигрантската криза и адаптацията на бежанци, 17–19 ноември 2023 г., гр. Харманли

Катя Исса (България, София, Университет по архитектура, строителство и геодезия). Езикът като средство за образование в периода на 10-годишна адаптация на бежанците в българското общество и училище

Мила Милиева (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Човеколюбиво преподаване на български език като чужд – сблъсък на очаквания и реалност в процеса на обучение

Албена Добрева (България, Варна, Медицински университет). Фонетико-фонологична компетентност в обучението по български език на чуждите медицински специалисти

Людмила Кирова (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Обучението на мигранти в контекста на общата европейска референтна рамка за езици: учене, преподаване, оценяване. Разширен том с нови дескриптори

Димитрия Петрова Желязкова (Медицински университет – Пловдив, Департамент за езиково и специализирано обучение, Секция по български език). Изграждане на положителна нагласа у обучаемите в условията на чуждоезиковия контекст

Диана Боримечкова, Русанка Ляпова (България, София, Военна академия „Г. С. Раковски“). Изпит по български език като чужд съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001

Антоанета Павлова (България, Медицински университет – Пловдив, Департамент за езиково и специализирано обучение – Секция по български език). Преподаване на категорията „вид на глагола“ на чуждестранни студенти, следващи медицински специалности в България

Мая Йосифова (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Ролята на иконичността при изучаването на български език като чужд

Силвена Ставрева-Доростолска (България, Медицински университет – Варна). Когнитивни трансформации и културна интерференция в обучението по български език като чужд

Младите в науката  /  Young people in science

8. международни българистични четения за студенти, докторанти и постдокторанти, Мелитопол МДПУ „Богдан Хмелницки“, Център по българистика с Лекторат по БЕЛК  /  8. International Readings in Bulgarian Studies for Undergraduate, Doctoral and Postdoctoral Students, Melitopol, Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Centre of Bulgarian Studies

Симеон Стефанов (България, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките). Отново за етимологията на едно название в славянските езици. Хълм: основни хипотези

Димитрия Маринкова (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Престижността на езиците, които се говорят в град Пловдив според нагласите на пловдивчани

Мая Йосифова (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Езикът в пространството

Литературата  /  Literature

Милена Кирова (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Дистопията – факт и необходимост в българския роман през ХХІ век

Евелина Белчева (България, София). Ударихме ѝ брадвата! Книгата за Багряна в дневниците на Петър Динеков и Борис Делчев, 1975–1977. Археология на погрома

Спаска Шуманова, (България, Централен държавен архив). Архивният фонд на акад. Петър Динеков (1910–1992) в Централен държавен архив (инвентарни описи № 1 и № 2)

Магдалена Абаджиева (България, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките). Езикът на поезията / The Language of Poetry

Обучението  /  Education

Иван Чолаков (България, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“). Нов опит за реконструиране на българското методическо наследство – Методика на обучението в прогимназията. Езиково-исторична група предмети (1940) от Георги Гиздов

Културология  /  Cultural Studies

Емилия Жунич (България, Институт за изследване на изкуствата при БАН). 25 години без Димитър Йорданов Димитров (1929, Кюстендил – 1999, Стара Загора)

Научно интервю  /  Scientific interview

Емил Басат (България, София, Съюз на преводачите в България). Съпроводен от попътен вятър

Хроника /  Chronicles

Бисерка Стоименова (България, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“). Преводната рецепция на българската литература в Турция. Публична лекция на проф. Зейнеп Зафер (Анкарски университет)

Научни форуми  /  Scientific Forums

Агата Кавецка (Полша, Лодзки университет). За юбилея на Супрасълския сборник

Александър Христов (България, Велико Търново, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“). Националният научен форум „Българската литература – класика и съвременност“

Нови книги  /  New Books

Емил Басат (България, София, Съюз на преводачите в България). Радостите и тегобите на българската бохемистика. Изд. Парадигма, 2023, 478 с. ISBN: 9789543265206                                                                                                                                     [Рецензия]

Проф. д-р Константин Гълъбов и българската германистика. Сборник по случай 130 години от рождението на проф. д-р Константин Гълъбов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2023, 677 с.                                                                     [Рецензия]

Христо Тутунаров Католическата църква в България и Студената война. Съдбите на Евгений Босилков и Сергей Антонов. София: Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2023, 277 с. ISBN 978-619-185-648-0.                                                                               [Рецензия]

Рецензии и обзори  /  Reviews and comments

Алберт Бенбасат (България, Софийски университет “Св. Климент Охридски”). Емил Басат като запазена марка. По повод новата му книга „Радостите и тегобите на българската бохемистика“

Ваня Мичева (България, София, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките). Петя Бъркалова. Българската синтактична традиция и пътят на синтактичния елемент на граматическото знание. София, Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“, 2023, 398 с.

Мария Ендрева (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Рецензия за „Проф. д-р Константин Гълъбов и българската германистика. Сборник по случай 130 години от рождението на проф. д-р Константин Гълъбов“

Огняна Георгиева-Тенева (България, София, Нов български университет). Познание в кроскултурна перспектива (Кроскултурна комуникация. Интердепартаментен сборник статии. Годишник. НБУ. Съст. Т. Фед, Т. Ризова, Милка Хаджикотева. София, Аскони-издат, 2023, 227 с.)

Светлана Караджова (България, Институт за литература, БАН). Книгите като завръщане у дома

Боян Аврамов (България, София, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“). „Католическата църква в България и Студената война. Съдбите на Евгений Босилков и Сергей Антонов“. Автор Христо Тутунаров.

Лучия Антонова (България, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Българска академия на науките). „Облекло и цветове в българските диалекти – лексикосемантична характеристика“ – един цветен труд по българска диалектология

                                                                               

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.