БРОЙ XXI


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката
за българистични изследвания в периода Х – ХХI век
ISSN 1314-9067
НАЦИД: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline)
год. IX, 2021, брой 21 – брой в развитие

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език
при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелени конкурси на Национален фонд „Култура“, Програма „Критическа литература“ в сесиите през 2012 г. и 2014 г.;

Столична община програма "Култура"на Столична програма „Култура“ в сесиите за 2017 г. и 2018 г.;
Фонд Научни Изследвания "Култура"на Фонд „Научни изследвания“ в конкурсите:
„Българска научна периодика – 2019 година“;
„Българска научна периодика – 2022 г.“


Редакторски консултативен борд:

проф. Пиринка Пенкова (Дания)
проф. дфн Румяна Златанова (Хайделберг, Германия)
проф. Илияна Марчева-Атанасова (България)
проф. дфн Клео Протохристова (България)

проф. дфн Камен Михайлов (България)

Еditorial consultative board:

Prof. Pirinka Penkova (Denmark)
Prof. DrSc Rumyana Zlatanova (Heidelberg, Germany)
Prof. Iliyana Marcheva-Atanasova (Bulgaria)
Prof. DrSc Kleo Protohristova (Bulgaria)

Prof. DrSc Kamen Mihaylov (Bulgaria)


Външен редакционен съвет:

проф. дфн Георги Минчев (Полша, Лодз)
проф. дфн Марина Смольянинова (Русия, РАН)
проф. Зейнеп Зафер (Турция, Анкара)
доц. Сергей Пачев (Украйна, Мелитопол)
доц. кин Марина Фролова (Русия, РАН)

External Editorial Board:

Prf. DrSc Georgi Minchev (Poland, Lodz)
Prof. DrSc Marina Smolyaninova (Russia, Russian Academy of Sciences)
Prof. Zeynep Zafer (Turkey, Ankara)
Assoc. Prof. Sergey Pachev (Ukraine, Melitopol)
Assoc. Prof. Marina Frolova (Russia, Russian Academy of Sciences)


Редакционен състав:

Августа Манолева
Светлозара Лесева
Емил Илиев

Editors:

Avgusta Manoleva
Svetlozara Leseva
Emil Iliev

РЕДАКЦИОННО

Брой XXI на е-списание „Дзяло“ стартира с научни приноси от областта на българската, славянската и балканската етимология и ономастика, посветени на паметта на доц. д.ф.н. Лиляна Димитрова-Тодорова.

Броят е в развитие и постоянно ще се попълва с нови автори, материали и рубрики.Годишнини /  Anniversaries

75 години от рождението на доцент дфн Лиляна Тодорова  /  75th Anniversary of the Birth of Assoc. Prof. DrSc. Lilyana Todorova

Христина Дейкова, Красимира Фучеджиева (България, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките). Ярък и неизличим спомен. В памет на доц. д.ф.н. Лиляна Димитрова-Тодорова (1946-2018)

Георг Холцер (Австрия, Виена, Институт по славистика, Виенски университет). Праславянски сложни съществителни и съставни лични имена с глаголен първи компонент

Мариола Якубович (Полша, Варшава, Институт по славистика, Полска академия на науките). Бълг. покруса и пол. skrucha

Жанна Ж. Варбот (Русия, Москва, Институт за руски език „В.В.Виноградов“, Руска академия на науките). За бълг. ждрелò / жрелò и неговите възможни производни (към проблема за нерегулярното словообразуване)

Жанета Дворжакова (Чешка република, Прага, Институт за чешки език, Академия на науките на Чешката република). Свръхестествените същества в микротопонимите в Бохемия

Николай Пейтерзен (Дания, Лингби). Cheese ‘сирене’ и butter ‘масло’ в стари английски имена на градове

Красимира Фучеджиева (България, Институт за български език, Българска академия на науките). За възможния домашен произход на ваджѝя и ваджѝшки

Езикът /  Language in Focus

Георги Митринов (България, Институт за български език, Българска академия на науките). Антропонимни и статистически данни за християнското население на с. Аврен, Крумовградско, от 1906-1907 година

Литературата / Literature

Андриана Спасова-Топурова (България, София, Институт за литература, Българска академия на науките). Припомнянето на един българо-гръцки сблъсък: Найден Геров и Георгиос Цукалас

Хюсеин Мевсим (Турция, Анкарски университет). Чудомир в чудна Бурса

Кръгла маса  / Round Table

Ани Бурова (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Кръгла маса върху "Записки от прехода" на Петър Динеков

Изкуствата /  Arts

Антоан Божинов (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Опит за типология на фотографския образ

Разговори за изкуството / Art Conversations

Румяна Златанова (Хайделберг, Германия). Спартак Паскалевски за художествената уникалност на Ел Греко

Нови книги  /  New Books

Евгения Марс Полувековна България 1878-1928. Илюстрован юбилеен албум. Фототипно издание.

Рецензии и отзиви  /  Reviews and comments

Цветана Георгиева (България, София, Университет по библиотекознание и информационни технологии). Съвременно визионерство и знаци на паметта (за фотофестивала ФОДАР `21)

Анета Димитрова (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Катедра по кирилометодиевистика). Сборник в чест на проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.