БРОЙ VIII


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век
ISSN 1314-9067
год. IV, 2016, брой 8

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелени конкурси на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесиите през 2012 г. и 2014 г.;

Столична община програма "Култура"на Столична програма "Култура" в сесията за 2017 г.

e-journal Dzyaloe-journal in the field of humanities dedicated to Bulgarian studies spanning 10-th through 21-st century
ISSN 1314-9067
NACID: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline),
IV, 2016, issue 8

The journal e-journal Dzyalo originated as an idea of the Department of the History of the Bulgarian Language at the Institute for Bulgarian Language Prof. L. Andreychin of the Bulgarian Academy of Sciences.

The journal e-journal Dzyalo was funded by the Criticism Programme of the National Culture Fund in 2012 and 2014;

Sofia Culture Programmethe Sofia Culture Programme in 2017;


Редакторски консултативен борд:

проф. Пиринка Пенкова (Дания)
проф. Хетил Ро Хауге (Норвегия)
доц. дфн Камен Михайлов (България)

Еditorial consultative board:

Prof. Pirinka Penkova (Denmark)
Prof. Kjetil Ra Hauge (Norway)
Prof. DrSc Kamen Mihaylov (Bulgaria)

Редакционен състав:

Августа Манолева
Никола Обрешков
Светлозара Лесева

Editors:

Avgusta Manoleva
Nikola Obreshkov
Svetlozara Leseva

Езикът  /  Language in Focus

Пиринка Пенкова , (Дания, Калундборг) Възприемането на Атанасий Александрийски в западната традиция и влиянието и? върху Константин Преславски в превода на Словата против арианите

Пеньо Пенев, (България, Пловдив) Имената на петте столици на цар Самуиловата държава

Пеньо Пенев, (България, Пловдив) Езиковите пристрастия на възрожденския просветител Константин Фотинов

Людвиг Селимски, (Полша, Висша школа за маркетинг управление и чужди езици, Катовице) Бележки към етимологията на 15 български думи

Людвиг Селимски, (Полша, Висша школа за маркетинг управление и чужди езици, Катовице) За произхода и словообразувателния строеж на 15 български думи

Марияна Витанова, (София, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“) Приносът на проф. Благой Шклифов в проучването на югозападните български говори

Георги Митринов, (София, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“) За един „превод” на поезия от гръцки език на южнородопски български говор

Марияна Витанова, Мария Китанова, Йоанна Кирилова, Анна Лазарова, Калина Мичева-Пейчева, Надежда Николова, Иво Панчев, (София, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“) Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г.

Борислав Георгиев, (София, Нов български университет) Дълбинните падежни рамки на глаголите за комуникация

Младите в науката  /  Young people in science

Иван Петров, (Пловдив, Медицински университет) Отново към лексемите агнѧ, агньць и овьчѧ в средновековната българска книжнина

Ангелина Чипева, (София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Центърът за нови стоки и мода като институт за борба със стихийността в шивашката промишленост и с вкусовата дезорганизация на населението в България през 60-те години на ХХ век

Нови книги  /  New Books

Емил Басат, “Българо-унгарски двуглас”. ИК Гутенберг, 2015, 212 с.   [Рецензия]

Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи (Сборник в чест на 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев). УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2015, 396 с.   [Рецензия]

Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. Българска академия на науките. Институт за български език. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, 2016, 304 с.   [Рецензия]

Илияна Марчева, Политиката за стопанска модернизация в България по време на Студената война, изд. Летера, 2016, 640 с.   [Рецензия]

Маргарита Попова, Тематичен немско-български речник на поговорките, пословиците, сентенциите и устойчивите словосъчетания, София: ИК "Наука и изкуство", 2016, 528 с., ISBN: 9789540203164   [Рецензия]

Представяне на нови книги  /  Presentation of New Books

Палмира Легурска, (София, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“) За съпоставителния анализ и лексикалните изследвания

Рецензии  /  Reviews

Алберт Бенбасат, (София, СУ „Св. Климент Охридски“) Българо-унгарски двуглас в преводаческото изкуство

Лъчезар Перчеклийски, (Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски“) Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи (Сборник в чест на 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев). УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2015, 396 с., ISBN: 978-954-00-0044-2 (Съст.: Биляна Тодорова и Гергана Падарева-Илиева)

Радослав Цонев, (Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски“) Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. Българска академия на науките. Институт за български език. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, 2016, 304 с., ISBN: 978-954-322-852-2. (Съставител: Ана Кочева)

Надя Филипова, (София, Институт за исторически изследвания, БАН) Илияна Марчева. „Политиката за стопанска модернизация в България по време на Студената война”, София: Летера, 2016, 639 с.

Албена Иванова, (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Факултет по хуманитарни науки, Катедра „Немска филология“) Маргарита Попова, Тематичен немско – български речник, поговорки, пословици, сентенции и устойчиви словосъчетания. София: Наука и изкуство, 2016.

In Memoriam

Ваня Мичева, (София, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН) В памет на професор Ангелина Минчева (30.12.1933 – 24.06.2016)

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.