ИЗВЪНРЕДЕН БРОЙ


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век
ISSN 1314-9067
год. VI, 2018, извънреден брой

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелени конкурси на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесиите през 2012 г. и 2014 г.;

Столична община програма "Култура"на Столична програма "Култура" в сесиите за 2017 г. и 2018 г.

e-journal Dzyaloe-journal in the field of humanities dedicated to Bulgarian studies spanning 10-th through 21-st century
ISSN 1314-9067
NACID: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline),
VI, 2018, additional issue

The journal e-journal Dzyalo originated as an idea of the Department of the History of the Bulgarian Language at the Institute for Bulgarian Language Prof. L. Andreychin of the Bulgarian Academy of Sciences.

The journal e-journal Dzyalo was funded by the Criticism Programme of the National Culture Fund in 2012 and 2014;

Sofia Culture Programmethe Sofia Culture Programme in 2017 and 2018;


Редакторски консултативен борд:

проф. Пиринка Пенкова (Дания)
проф. дфн Румяна Златанова (Хайделберг, Германия)
проф. Илияна Марчева-Атанасова (България)
проф. дфн Марина Смольянинова (Русия)
доц. Марина Фролова (Русия)
проф. дфн Камен Михайлов (България)

Еditorial consultative board:

Prof. Pirinka Penkova (Denmark)
Prof. DrSc Rumyana Zlatanova (Heidelberg, Germany)
Prof. Iliyana Marcheva-Atanasova (Bulgaria)
Prof. DrSc Marina Smolyaninova (Russia)
Assoc. Prof. Marina Frolova (Russia)
Prof. DrSc Kamen Mihaylov (Bulgaria)

Редакционен състав:

Августа Манолева
Никола Обрешков
Светлозара Лесева

Editors:

Avgusta Manoleva
Nikola Obreshkov
Svetlozara Leseva

РЕДАКЦИОННО
Необходимостта от този брой се появи от обстоятелства, които се оказа, че изискват по- широко информиране за дейността на „Дзяло“, извън редовните броеве на е-списанието. „Дзяло“ е интердисциплинарно научно издание, замислено само в електронен вариант (защото сме в XXI век). Благодарение на съвременните комуникационни възможности, достига до много по-широк кръг читатели, отколкото преобладаващата част хартиени издания.
Концепцията ДЗЯЛО изложихме в публичното си представяне пред обществеността, като включихме на живо и нашите автори от Киев и Мелитопол в XI – т.нар. Източноевропейски брой.
С участието си в Международната скайп конференция за студенти, лицеисти и докторанти „Кирилицата в Европа и света – културно и историческо значение“, организирана от Лектората по български език, литература и култура, Центъра по българистика и Студентското дружество „Св.св. Кирил и Методий“ при Мелитополския университет „Богдан Хмелницки“, на която бяхме съорганизатори от българска страна, отбелязахме и нашия принос към нейното посвещаване на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Представяне на проекта „Дзяло“ – научно пространство сайт с е-списание – за хуманитаристика и извори Х-ХХI век Представяне на проекта „Дзяло“ – научно пространство сайт с е-списание – за хуманитаристика и извори Х-ХХI век

Августа Манолева (автор на идеята и основател) Какво представлява „ДЗЯЛО“?

проф. Пиринка Пенкова-Люейер /Германия, Хайделберг/ (член на редакционния борд) Динамиката на информацията в „Дзяло“ отразява новите тенденции в съответната научна област

проф. д.ф.н. Румяна Златанова /Германия, Хайделберг/ (член на редакционния борд) Представяне на броевете, финансирани по Столична програма „Култура“ – IХ, Х, ХI

проф. д.ф.н. Владко Мурдаров (член на редакционния борд) „Дзяло“ и езикът

проф. Илияна Марчева-Атанасова (член на редакционния борд) Историята като рубрика в е-сп. „Дзяло“

проф. д.ф.н Камен Михайлов (член на редакционния борд, лектор в Унгария) За литературната рубрика на е-списание „Дзяло“

По тематиките – автори:

д-р Рени Манова, проф. Елена Хаджиева (СУ „Св. Климент Охридски“) Ценността на езика като средство на междукултурния диалог – образователната концепция в научната продукция на Катедра „Български език като чужд“

Емил Басат „Дзяло“ – инициатива с перспектива

доц. Палмира Легурска (Институт за български език, БАН) „Дзяло“ е името на стара кирилска буква, предаваща звука [дз]. Самата дума означава ’твърде, много’.


СОФИЯ – обявяване на София за столица на Княжество България (1879 г.)

докторант Димитрия Иванова, проф. дфн Марияна Цибранска-Костова (Институт за български език, БАН) Материалната и духовната култура на българина според лексиката на Софийските книжовници от ХVI век

ас. д-р Кръстьо Йорданов (Институт за исторически изследвания, БАН) Православната общност на град София и неговите околности през XV-XVI век – презентация (цялата статия ще излезе в ХII брой)

Таня Кадийска (Научно-информационния център „Българска енциклопедия“, БАН) „Световното наследство на България” и „София” – двуезичните енциклопедии на БАН, които представят България пред света


МЕЖДУНАРОДНА СКАЙП КОНФЕРЕНЦИЯ за студенти, лицеисти и докторанти „Кирилицата в Европа и света – културно и историческо значение“ 2 май, от 11 до 18 ч.

Организатор – Лектората по български език, литература и култура, Центъра по българистика и Студентското дружество „Св. св. Кирил и Методий“ при Мелитополския университет „Богдан Хмелницки“, съорганизатор е-сп. „Дзяло“, посветена на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Участваха българисти от 20 средища в 17 града на 11 страни от цяла Европа: Италия, Австрия, Румъния, Молдова, Словакия, Чехия, Р Сърбия, Гърция, Полша, България, както и домакините от Украйна.

От БАН взеха участие с презентации Институтът за български език и Институтът за исторически изследвания. По препоръка на „Дзяло“, беше включена и Столичната библиотека.


Ваня Мичева, Eлка Мирчева, Марияна Цибранска-Костова България и началото на славянската книжнина

Георги Митринов Езикови свидетелства за българското население в Беломорието, чиито потомци днес живеят в Украйна и Молдова сертификат

Йоана Кирилова Основни трудове на Секцията за етнолингвистика

Илияна Марчева Институтът за исторически изследвания – БАН и неговата мисия в научното пространство на България 1947-2017 г.

Благодарствено писмо - ИБЕ

Института за исторически изследвания - Благодарствено писмо

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.