ИЗВЪНРЕДЕН БРОЙ


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век
ISSN 1314-9067
год. VI, 2018, извънреден брой

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелени конкурси на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесиите през 2012 г. и 2014 г.;

Столична община програма "Култура"на Столична програма "Култура" в сесиите за 2017 г. и 2018 г.


Редакторски консултативен борд:

проф. Пиринка Пенкова (Дания)
проф. дфн Румяна Златанова (Хайделберг, Германия)
проф. Илияна Марчева-Атанасова (България)
проф. дфн Марина Смольянинова (Русия)
доц. Марина Фролова (Русия)
проф. дфн Камен Михайлов (България)

Еditorial consultative board:

Prof. Pirinka Penkova (Denmark)
Prof. DrSc Rumyana Zlatanova (Heidelberg, Germany)
Prof. Iliyana Marcheva-Atanasova (Bulgaria)
Prof. DrSc Marina Smolyaninova (Russia)
Assoc. Prof. Marina Frolova (Russia)
Prof. DrSc Kamen Mihaylov (Bulgaria)

Редакционен състав:

Августа Манолева
Никола Обрешков
Светлозара Лесева

Editors:

Avgusta Manoleva
Nikola Obreshkov
Svetlozara Leseva

РЕДАКЦИОННО
Необходимостта от този брой се появи от обстоятелства, които се оказа, че изискват по- широко информиране за дейността на „Дзяло“, извън редовните броеве на е-списанието. „Дзяло“ е интердисциплинарно научно издание, замислено само в електронен вариант (защото сме в XXI век). Благодарение на съвременните комуникационни възможности, достига до много по-широк кръг читатели, отколкото преобладаващата част хартиени издания.
Концепцията ДЗЯЛО изложихме в публичното си представяне пред обществеността, като включихме на живо и нашите автори от Киев и Мелитопол в XI – т.нар. Източноевропейски брой.
С участието си в Международната скайп конференция за студенти, лицеисти и докторанти „Кирилицата в Европа и света – културно и историческо значение“, организирана от Лектората по български език, литература и култура, Центъра по българистика и Студентското дружество „Св.св. Кирил и Методий“ при Мелитополския университет „Богдан Хмелницки“, на която бяхме съорганизатори от българска страна, отбелязахме и нашия принос към нейното посвещаване на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Представяне на проекта „Дзяло“ – научно пространство сайт с е-списание – за хуманитаристика и извори Х-ХХI век Представяне на проекта „Дзяло“ – научно пространство сайт с е-списание – за хуманитаристика и извори Х-ХХI век

Августа Манолева (автор на идеята и основател) Какво представлява „ДЗЯЛО“?

проф. Пиринка Пенкова-Люейер /Германия, Хайделберг/ (член на редакционния борд) Динамиката на информацията в „Дзяло“ отразява новите тенденции в съответната научна област

проф. д.ф.н. Румяна Златанова /Германия, Хайделберг/ (член на редакционния борд) Представяне на броевете, финансирани по Столична програма „Култура“ – IХ, Х, ХI

проф. д.ф.н. Владко Мурдаров (член на редакционния борд) „Дзяло“ и езикът

проф. Илияна Марчева-Атанасова (член на редакционния борд) Историята като рубрика в е-сп. „Дзяло“

проф. д.ф.н Камен Михайлов (член на редакционния борд, лектор в Унгария) За литературната рубрика на е-списание „Дзяло“

По тематиките – автори:

д-р Рени Манова, проф. Елена Хаджиева (СУ „Св. Климент Охридски“) Ценността на езика като средство на междукултурния диалог – образователната концепция в научната продукция на Катедра „Български език като чужд“

Емил Басат „Дзяло“ – инициатива с перспектива

доц. Палмира Легурска (Институт за български език, БАН) „Дзяло“ е името на стара кирилска буква, предаваща звука [дз]. Самата дума означава ’твърде, много’.


СОФИЯ – обявяване на София за столица на Княжество България (1879 г.)

докторант Димитрия Иванова, проф. дфн Марияна Цибранска-Костова (Институт за български език, БАН) Материалната и духовната култура на българина според лексиката на Софийските книжовници от ХVI век

ас. д-р Кръстьо Йорданов (Институт за исторически изследвания, БАН) Православната общност на град София и неговите околности през XV-XVI век – презентация (цялата статия ще излезе в ХII брой)

Таня Кадийска (Научно-информационния център „Българска енциклопедия“, БАН) „Световното наследство на България” и „София” – двуезичните енциклопедии на БАН, които представят България пред света


МЕЖДУНАРОДНА СКАЙП КОНФЕРЕНЦИЯ за студенти, лицеисти и докторанти „Кирилицата в Европа и света – културно и историческо значение“ 2 май, от 11 до 18 ч.

Организатор – Лектората по български език, литература и култура, Центъра по българистика и Студентското дружество „Св. св. Кирил и Методий“ при Мелитополския университет „Богдан Хмелницки“, съорганизатор е-сп. „Дзяло“, посветена на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Участваха българисти от 20 средища в 17 града на 11 страни от цяла Европа: Италия, Австрия, Румъния, Молдова, Словакия, Чехия, Р Сърбия, Гърция, Полша, България, както и домакините от Украйна.

От БАН взеха участие с презентации Институтът за български език и Институтът за исторически изследвания. По препоръка на „Дзяло“, беше включена и Столичната библиотека.


Ваня Мичева, Eлка Мирчева, Марияна Цибранска-Костова България и началото на славянската книжнина

Георги Митринов Езикови свидетелства за българското население в Беломорието, чиито потомци днес живеят в Украйна и Молдова сертификат

Йоана Кирилова Основни трудове на Секцията за етнолингвистика

Илияна Марчева Институтът за исторически изследвания – БАН и неговата мисия в научното пространство на България 1947-2017 г.

Благодарствено писмо - ИБЕ

Института за исторически изследвания - Благодарствено писмо

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.