БРОЙ VI


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век
ISSN 1314-9067
год. IIІ, 2015, брой 6

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелени конкурси на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесиите през 2012 г. и 2014 г.


e-journal Dzyaloe-journal in the field of humanities dedicated to Bulgarian studies spanning 10-th through 21-st century
ISSN 1314-9067
NACID: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline),
IIІ, 2015, issue 6

The journal e-journal Dzyalo originated as an idea of the Department of the History of the Bulgarian Language at the Institute for Bulgarian Language Prof. L. Andreychin of the Bulgarian Academy of Sciences.

The journal e-journal Dzyalo was funded by the Criticism Programme of the National Culture Fund in 2012 and 2014;Редакторски консултативен борд:

проф. Пиринка Пенкова (Дания)
проф. Хетил Ро Хауге (Норвегия)
доц. дфн Камен Михайлов (България)

Еditorial consultative board:

Prof. Pirinka Penkova (Denmark)
Prof. Kjetil Rå Hauge (Norway)
Prof. DrSc Kamen Mihaylov (Bulgaria)

Редакционен състав:

Августа Манолева
Никола Обрешков
Светлозара Лесева

Editors:

Avgusta Manoleva
Nikola Obreshkov
Svetlozara Leseva


Езикът  /  The language

Пиринка Пенкова, (Дания, Калундборг) Неизвестен старобългарски превод на фрагменти от Маркел Анкирски

Марияна Цибранска-Костова, (София, Институт за български език, БАН) Българска диахронна антропонимия от софийско през османския период XVI–XVII в. (ономастиконът като социално огледало)

Олга Младенова, (Канада, Калгарски университет) Проповеди на Илия Миниат в ранен новобългарски превод

Георги Митринов, (София, Институт за български език, БАН) Словото за неделята на самарянката в среднородопските дамаскини (фонетични особености)

Людвиг Селимски, (Полша, Висша школа за маркетинг управление и чужди езици, Катовице) Български фамилни имена от *буйук (тур. bıyık) ‘мустак, мустаци’

Славка Керемидчиева, Лиляна Василева, (София, Институт за български език, БАН) Съвместни лингвогеографски публикации на учени от БАН и РАН

Иван Г. Илиев, Мартин Хенцелман, (Кърджали, Пловдивски университет “П. Хилендарски” филиал Кърджали; Дрезден, Технически университет, Институт по славистика) Лексикални особености на говора в село Маломирово, Елховско

Палмира Легурска, (София, Институт за български език, БАН) Ономасиологичен каталог на номинативните метафори

Йоанна Сатола-Сташковяк, (Варшава, Институт по славистика, Полска академия на науките) Common thematic Domains of occurrence of Polish and Bulgarian Neologisms after the Year 1989 on the Basis of Parallel Corpora (Общи тематични области при полските и българските неологизми след 1989 година въз основа на данни от паралелни корпуси)

Андреана Ефтимова, (София, Софийски университет „Св. Климент Охридски”) Множественото число на абстрактните съществителни имена в съвременните български медии

Литература  /  Literature

Николай Аретов, (София, Институт за литература, БАН) Извън нормата: Още веднъж за делото на Юрдан Трифонов

Младите в науката  /  Young people in science

Бойка Недева, (Велико Търново, Великотърновски университет „Св. св Кирил и Методий”) Подходи при лингвистичната интерпретация на заемките (по материали от български и португалски език)

Хроника  /  Chronicle

Солмаз Сулейманова, (Азербайджан, Баку, Институт языкознания имени “Насими” Национальной академии наук Азербайджана) Хроника “Предшественники и последователи” І международный симпозиум (22-24 октября 2014 года)

Мнения  /  Opinions

Иво Панчев, (София, Институт за български език, БАН) По повод лектората по български език, литература и култура в Украйна. Впечатленията на един лектор

Нови книги  /  New books

Иво Драганов Особености на телевизионния мениджмънт. Издателство: Валентин Траянов. ISBN: 9789549928600   [Рецензия]

Емилия Пернишка, Стефка Василева Речник на антонимите в българския език. Второ (допълнено и преработено) издание. Изд. „Наука и изкуство”, София, 2014, 507 с., ISBN 978-954-02-0329-4   [Рецензия]

Камен Михайлов Български/булгарски образи в рускоезична среда. София. „Тангра“ ТанНакРа, 2014, 470 с.   [Рецензия]

Христина Тончева-Тодорова „Требникът на Вениамин Хилендарец от 1838-1839 година“. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2014 г. 327+96 с. приложени снимки.   [Рецензия]

Рецензии  /  Reviews

Иван Богомилов, (София, Нов български университет) РЕЦЕНЗИЯ за книгата на Иво Драганов „Особености на телевизионния мениджмънт”

Пенка Пехливанова, (Велико Търново, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий") Антонимите – в съзнанието, в езика и в речника Емилия Пернишка, Стефка Василева. Речник на антонимите в българския език. Второ (допълнено и преработено) издание. Изд. „Наука и изкуство”, София, 2014, 507 с., ISBN 978-954-02-0329-4

Йосиф Каменов, (София, Образователен център) Алтернатива на българознанието? (Български/булгарски образи в рускоезична среда. София. „Тангра“ ТанНакРа, 2014, 470 с.)

Пеньо Пенев, (Пловдив, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) „Требникът на Вениамин Хилендарец от 1838-1839 година“. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2014 г. 327+96 с. приложени снимки. Автор: Христина Тончева-Тодорова

Палмира Легурска, (София, Институт за български език, БАН) Рецензия за Историко-типологично изследване на речниковия състав на българския и полския език (думи с начално Х-/CH-, H-) Авторски колектив: гл.ас. д-р Христина Дейкова, Десислава Борисова, Мария Гарова

Иван Илиев, (Кърджали, Пловдивски университет “П. Хилендарски” филиал Кърджали) Екатерина Дикова. Фразата в житията и похвалните слова на св. патриарх Евтимий Търновски. Централна библиотека на БАН. София. 2011. Том 1. Изследване (ISBN 978-954-8854-13-9). Том 2. Приложения (ISBN 978-954-8854-14-6)

Камен Михайлов, (София, Институт за литература, БАН) Ботев от гледна точка на историческата поетика

Гост на броя  /  Guest Contributor

Ирен Иванчева-Мерджанска, (Синсинати, University of Cincinnati, САЩ) “Портрети на една Америка, която не познавате” – върху книгата на Tерез Мигрен-Жорж “Mоите Съединени щати” (2009)

Irene Ivantcheva-Merjanska, (University of Cincinnati, USA) “Portraits d’une Amérique que vous ne connaissez pas” – sur le livre de Thérèse Migrain-Georges "Mes États-Unis" (2009)

In Memoriam

Людвиг Селимски, (Полша, Висша школа за маркетинг управление и чужди езици, Катовице) В памет на Йежи Русек (9.Х.1930 – 15.II.2015)

Избрана библиография на Йежи Русек

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.