БРОЙ III


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век
ISSN 1314-9067
год. IІ, 2014, брой 3

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелени конкурси на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесиите през 2012 г. и 2014 г.


e-journal Dzyaloe-journal in the field of humanities dedicated to Bulgarian studies spanning 10-th through 21-st century
ISSN 1314-9067
NACID: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline),
IІ, 2014, issue 3

The journal e-journal Dzyalo originated as an idea of the Department of the History of the Bulgarian Language at the Institute for Bulgarian Language Prof. L. Andreychin of the Bulgarian Academy of Sciences.

The journal e-journal Dzyalo was funded by the Criticism Programme of the National Culture Fund in 2012 and 2014;Уважаеми читатели,

Този брой е посветен на Историческите четения ”Веднъж да бъде начало...”, по повод 200-годишнината от успението на свети Софроний-епископ Врачански – една от най-ярките личности в Българското възраждане – отбелязана в родния му град Котел, от сътрудниците на Историческия музей.

The Readings in Historical Studies titled May This Be the Beginning... are organised on the occasion of the 200th anniversary of the assumption of St. Sophronius, Bishop of Vratsa, one of the most prominent figures of the Bulgarian National Revival, which was celebrated in Kotel, his hometown. The communications presented at the Readings make a substantial contribution to the study of the life and work of St. Sophronius.


Редакционен състав:

Августа Манолева
Никола Обрешков
Светлозара Лесева

Научен рецензент:

Проф. Пиринка Пенкова

Въведение  /  Introduction

Пламен Мерджанов, (Котел, директор на Историческия музей) Исторически четения ”Веднъж да бъде начало...” в Котел

Статии  /  Papers

Пламен Мерджанов, (Котел, Исторически музей) Исторически музей – Котел: Пантеон на Георги Стойков Раковски с музейна експозиция „Котленски възрожденци”   [Дискусии и коментари]

Росица Събева, (Котел, Исторически музей) Йордан Желев, (София, Държавна агенция "Архиви") "Първият" Свети Софроний, епископ Врачански   [Дискусии и коментари]

Мария Каразлатева, (София, Национален институт по недвижимо културно наследство) Експозиционната среда на паметните места, свързана с котленския просветител поп Стойко Владиславов – Св.Софроний, епископ Врачански   [Дискусии и коментари]

Росица Събева, (Котел, Исторически музей) Свети Софроний и неговият следовник епископ Поликарп Патароликийски   [Дискусии и коментари]

Иван Иванов, (Котел, Исторически музей) Софроний Врачански – първият възрожденски политик   [Дискусии и коментари]

Вера Таскова, (Котел, Исторически музей) Софроний Врачански като извор на творческо вдъхновение   [Дискусии и коментари]


Автори  /  Authors

Пламен Мерджанов, (Котел, Исторически музей)

Росица Събева, (Котел, Исторически музей)

Мария Каразлатева, (София, Национален институт по недвижимо културно наследство)

Иван Иванов, (Котел, Исторически музей)

Вера Таскова, (Котел, Исторически музей)

Фотогалерия  /  Photo Gallery

Икона на свети Софроний епископ Врачански и пръст от манастира "Черника" в Букурещ, където е свещенодействал през последните си години.

An icon of St. Sophronius Bishop of Vratsa and clod from Chernika Monastery in Bucharest, where he served as a minister in the last years of his life.


Експонати, свързани с дейността на епископ Софроний Врачански, експозиция "Котленски възрожденци" на Исторически музей - Котел

The pictures show exhibits related to the work of Sophronius, Bishop of Vratsa, the Kotel Figures of the National Revival Exhibition, History Museum – Kotel


Фрагменти от Молитвения кът в Пантеона на Георги Ст. Раковски.

Fragments from the Prayer nook in the Pantheon of Georgi Stoykov Rakovski.


Сградата на Пантеона на Георги Ст. Раковски с експозиция "Котленски възрожденци" в центъра на гр. Котел (ляво), църквата "Св.св. Петър и Павел" в гр. Котел (дясно).

The building of the Pantheon of Georgi Stoykov Rakovski in the centre of the town of Kotel which houses the exposition Figures of the National Revival (left), and the town's Sts Petar and Pavel Church (right).

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.