БРОЙ XIII


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век
ISSN 1314-9067
НАЦИД: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline)
год. VII, 2019, брой 13 - брой в развитие

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелени конкурси на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесиите през 2012 г. и 2014 г.;

Столична община програма "Култура"на Столична програма "Култура" в сесиите за 2017 г. и 2018 г.


Редакторски консултативен борд:

проф. Пиринка Пенкова (Дания)
проф. дфн Румяна Златанова (Хайделберг, Германия)
проф. Илияна Марчева-Атанасова (България)
проф. дфн Клео Протохристова (България)
проф. дфн Марина Смольянинова (Русия)
доц. Марина Фролова (Русия)
проф. дфн Камен Михайлов (България)

Еditorial consultative board:

Prof. Pirinka Penkova (Denmark)
Prof. DrSc Rumyana Zlatanova (Heidelberg, Germany)
Prof. Iliyana Marcheva-Atanasova (Bulgaria)
Prof. DrSc Kleo Protohristova
Prof. DrSc Marina Smolyaninova (Russia)
Assoc. Prof. Marina Frolova (Russia)
Prof. DrSc Kamen Mihaylov (Bulgaria)

Редакционен състав:

Августа Манолева
Никола Обрешков
Светлозара Лесева

Editors:

Avgusta Manoleva
Nikola Obreshkov
Svetlozara Leseva

Сецесион  /  Secession

Цветана Георгиева, (България, София, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Катедра „Книга и общество“; Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, Институт по филология, Катедра „Славянски филологии“) Сецесион/ Модерн в София и Киев: европейски контекст

Бисера Дакова, (България, Институт за литература, БАН, Österreich, Universität Wien) Символизъм/сецесион – терминологично сдвояване и идеологически разломи

Антоанета Алипиева, (България, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Универзитет у Београду Србија) Сецесионни препратки в българския посмодернизъм

Цветана Георгиева, (България, София, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Катедра „Книга и общество“; Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, Институт по филология, Катедра „Славянски филологии“) Флорални мотиви в декоративната лирика на Емануил Попдимитров

Калина Лукова, (България, Бургаски свободен университет) София на Георги Стаматов и Виена на Артур Шницлер (любовна топография)

Цветана Георгиева, (България, София, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Катедра „Книга и общество“; Киевски национален университет „Тарас Шевченко", Институт по филология, Катедра „Славянски филологии“) Сецесионът/декоративизмът на Чавдар Мутафов. Два парадигматични текста: „Празникът“ и „Зимна утрин“

Вячеслав Короткевич, (Минск, Республика Беларусь, Национального института образования) Ирина Короткевич, (Минск, Республика Беларусь, Белорусского государственного университета) Особености на образната система в драматургията на Франтишек Аляхнович в контекста на традицията на „новата драма“ (по примери от избрани произведения)

Ивайло Начев, (България, Институт по балканистика с Център по тракология, БАН) Архитектура на сецесиона в българската столица София в началото на XX век: влияния, творци, рецепция, памет

Езикът  /  Language in Focus

Палмира Легурска, Иля Златанов, (България, Институт за български език, БАН) В търсене на етимона

Георги Митринов, (България, БАН, Институт за български език) Антропонимията на с. Голям Дервент, Софлийско по данни от 1906 година

Людвиг Селимски, (Шльонски университет в Катовице, Полша) Името Франческо и неговите варианти в българската антропонимия

Елена Хомчак, (Україна, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького) Лингвокультурный концепт дорога в украинской языковой картине мира

Валентин Молодиченко, Наталія Молодиченко, (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького) Концептуальні засади формування навичок міжкультурної комунікації учнів початкової школи

Научно интервю и репортажи  / 
Scientific interviews and reportage

Камелия Христова-Йорданова, (България, СУ “Св. Климент Охридски“) Библиотека „Охридски извори“ - Интервю с проф. дфн Искра Христова-Шомова

Емил Басат, (България, Велико Търново, Издателство „Слово“) Разговори с Норберт Рандов, влюбения в България славист

Нови книги  /  New books

Валентин Гешев, „Следистория на българския език: български език на Балканите, спомени за българско минало, противоречиво и динамично настояще“, УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, 547 с. ISBN: 978-619-7433-18-0   [Рецензия]

Маргарита Младенова, Семантика на притежателните глаголи в българския, чешкия и руския език. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018. 872 с. ISBN 978-954-07-4494-0   [Рецензия]

Румяна Златанова, Дръзки са словата ви… Мал. 3:13. Житията на Дванадесетте пророци в старобългарски превод. София: ТЕМТО 2018, 293 с.   [Рецензия]

Пенчо Маркишки, Гид на любителя астроном 2019. Катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

Рецензии  /  Reviews

Лучия Антонова-Василева, (България, БАН, ИБЕ) Валентин Гешев. Следистория на българския език: български език на Балканите, спомени за българско минало, противоречиво и динамично настояще. СУ „Св. Климент Охридски“ 2018, 547 с.

Силвия Петкова, (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Младенова, Маргарита. Семантика на притежателните глаголи в българския, чешкия и руския език. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018. 872 с. ISBN 978-954-07- 4494-0

Татяна Славова, (България, СУ “Св. Климент Охридски“) Румяна Златанова. Дръзки са словата ви… Мал. 3:13. Житията на Дванадесетте пророци в старобългарски превод. София: Издателство ТЕМТО, 2018, 293 с. ISBN 978-954-9566-83-3

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.