БРОЙ XXIII


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката
за българистични изследвания в периода Х – ХХI век
ISSN 1314-9067
НАЦИД: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline)
год. X, 2022, брой 23

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език
при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелени конкурси на Национален фонд „Култура“, Програма „Критическа литература“ в сесиите през 2012 г. и 2014 г.;

Столична община програма "Култура"на Столична програма „Култура“ в сесиите за 2017 г. и 2018 г.;
Фонд Научни Изследвания "Култура"на Фонд „Научни изследвания“ в конкурсите:
„Българска научна периодика – 2019 година“;
„Българска научна периодика – 2022 г.“

e-journal Dzyaloe-journal in the field of humanities dedicated to Bulgarian studies spanning 10-th through 21-st century
ISSN 1314-9067
NACID: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline),
X, 2022, issue 23

The journal e-journal Dzyalo originated as an idea of the Department of the History of the Bulgarian Language at the Institute for Bulgarian Language Prof. L. Andreychin of the Bulgarian Academy of Sciences.

The journal e-journal Dzyalo was funded by the Criticism Programme of the National Culture Fund in 2012 and 2014;

Sofia Culture Programmethe Sofia Culture Programme in 2017 and 2018;
National Science Fundthe National Science Fund under the Bulgarian Scientific Periodicals Programme in 2019 and 2022.


Редакторски консултативен борд:

проф. Пиринка Пенкова (Дания)
проф. дфн Румяна Златанова (Хайделберг, Германия)
проф. Илияна Марчева-Атанасова (България)
проф. дфн Клео Протохристова (България)

проф. дфн Камен Михайлов (България)

Еditorial consultative board:

Prof. Pirinka Penkova (Denmark)
Prof. DrSc Rumyana Zlatanova (Heidelberg, Germany)
Prof. Iliyana Marcheva-Atanasova (Bulgaria)
Prof. DrSc Kleo Protohristova (Bulgaria)

Prof. DrSc Kamen Mihaylov (Bulgaria)


Външен редакционен съвет:

проф. дфн Георги Минчев (Полша, Лодз)
проф. дфн Марина Смольянинова (Русия, РАН)
проф. Зейнеп Зафер (Турция, Анкара)
доц. Сергей Пачев (Украйна, Мелитопол)
доц. кин Марина Фролова (Русия, РАН)

External Editorial Board:

Prf. DrSc Georgi Minchev (Poland, Lodz)
Prof. DrSc Marina Smolyaninova (Russia, Russian Academy of Sciences)
Prof. Zeynep Zafer (Turkey, Ankara)
Assoc. Prof. Sergey Pachev (Ukraine, Melitopol)
Assoc. Prof. Marina Frolova (Russia, Russian Academy of Sciences)


Редакционен състав:

Августа Манолева
Светлозара Лесева
Емил Илиев

Editors:

Avgusta Manoleva
Svetlozara Leseva
Emil Iliev

РЕДАКЦИОННО

Брой ХХІІІ на е-списание „Дзяло“ отразява приноси на участници в няколко научни форума. В рамките на ХХVІІ Колегиум на секция „Литература на Българското възраждане“ към Института за литература на БАН се анализират разнообразни тематични полета, свързани с „Измеренията на любовта през Възраждането“, отразени в лични, дидактични, документални и художествени текстове от този период; специално внимание се отделя на традиционното и новаторското в книжовната дейност на Найден Геров. Специален акцент е изследването върху стихосбирката „Забранено море“ на Блага Димитрова, с което отбелязваме 100-годишнината от рождението на поетесата. По повод 80-годишнината на Института за български език към БАН е включена информация за състоялата се представителна Международна научна конференция (май, 2022), както и актуални проучвания в областта на българската антропонимия и лексикология.
С обширна информация от международната преса (1916-1917) се очертава мястото на филма „Богдан Стимов“ от началото на ХХ в. в националната ни филмография.
Продължени са рубриките Научно интервю и Рецензии и отзиви за нови книги.

Броят е в развитие и постоянно ще се попълва с нови автори, материали и рубрики.


EDITORIAL

Issue 23 of the e-journal Dzyalo features contributions by participants in several scientific forums. The 27th Collegium of the Department of Bulgarian Revival Literature at the Institute for Literature of the Bulgarian Academy of Sciences offers a discussion encompassing various thematic fields of the Dimensions of Love during the Revival as reflected in personal, didactic, documentary and artistic texts of this period. Special attention is paid to the traditional and innovative features in the literary work of Nayden Gerov. Another highlight in this issue is the study dedicated to Blaga Dimitrova’s poetry book Forbidden Sea, which marks the 100th anniversary of her birth. On the occasion of the 80th anniversary of the Institute for Bulgarian Language at the Bulgarian Academy of Sciences the issue features a chronicle of the Annual International Conference of the Institute held in May, 2022, as well as results of current research in Bulgarian anthroponymy and lexicology.
Extensive information compiled from the international press (1916 – 1917) sheds light on the place of the early 20th-century movie Bogdan Stimov in Bulgarian national filmography.
The Scientific Interviews and New Book Reviews and Comments sections are continued in this issue as well.

The issue is in progress and will be duly supplemented with new authors, papers and sections.


Измерения на любовта през Възраждането  /  Love during the Bulgarian National Revival

Недка Капралова (България, Институт за литература, Българска академия на науките). XXVII Колегиум: Измерения на любовта през Възраждането – встъпително

Мария Пилева (България, Институт за литература, Българска академия на науките). Вяра – надежда – любов в патриотично-революционната възрожденска лирика

Николай Аретов (България, Институт за литература, Българска академия на науките). Една любов на Миларов. (Непубликувани негови писма до Луиза Льошнер)

Недка Капралова (България, Институт за литература, Българска академия на науките). Любовта – наслада и вреда, или защо един мъж трябва да бъде женен

Николета Пътова (България, Институт за литература при Българска академия на науките). Любовните сюжети в българската възрожденска драма

Катя Станева (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Говоренето за любовта през Възраждането

Найден Геров – традиции и новаторства  /  Nayden Gerov - Tradition and Innovation

Мила Кръстева (България, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“). Геров препис на „История славянобългарска“ и родословът на Компилативната редакция на Паисий Рилски от 1825

Нели Запрянова-Пенева (България, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ – Български исторически архив). Интересни факти от кореспонденцията до Найден Геров

Годишнини  /  Anniversaries

Блага Димитрова - 100-годишнина  /  Blaga Dimitrova – Celebrating her 100th Anniversary

Евелина Белчева (България, София). Отвъд страданието – в зенита на прозренията. Блага Димитрова. „Забранено море“

80 години Институт за български език  /  80th Anniversary of the Institute for Bulgarian Language

Магдалена Абаджиева (България, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките ). Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” – БАН отбеляза с международна конференция своята 80-а годишнина

80 години ИБЕ – Езикът / The Institute for Bulgarian Language Marks its 80th Anniversary – Language in Focus

Георги Митринов (България, Институт за български език, Българска академия на науките). Антропонимната картина в с. Пишманкьой, Софлийско, по данни от 1906 – 1907 година

Пиринка Пенкова (Дания, независим изследовател). Южнославянското наследство от Атанасий Александрийски в един Хилендарски ръкопис, датиран 1385 – 1395 г.

Стефан Йорданов (България, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“). Аспекти на трако-балтската изоглосия (с оглед и на българската субстратна ономастика)

Олга М. Младенова (Канада, Калгарски университет). За съответствията на гр. ὕβρις, ὑβρίζω и ὑβριστής в българските дамаскини

Проблеми на българската лексикография / Issues in Bulgarian Lexicography

Сия Колковска (България, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките ). Речник на чуждите думи на З. Футеков – принос към българската лексикография

Цветелина Георгиева (България, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките). Три речника върху Славейковите „Пословици“

Диана Благоева (България, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките). Особености на лексикографската концепция на „Български тълковен речник“ от Стефан Младенов

Надежда Костова (България, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките ). За лексикографското представяне на българско-словашката междуезикова омонимия

Литературата  /  Literature

Александър Панов (Италия, Университет в Болоня, Департамент по устен и писмен превод; Институт за литература при Българската академия на науките). От „Пием, пеем буйни песни“ през „Пиянството на един народ“ и „Те пият и пеят“ до „Щом се пее и се пие“

Пламен Антов (България, Институт за литература, Българска академия на науките). Българският комически епос – скрити и явни присъствия. От „Житие и страдание грешнаго Софрония“ до „Възвишение“

Изкуствознание / Културна история  /  Art Studies and Cultural History

Петър Кърджилов (България, Институт за изследване на изкуствата, сектор „Екранни изкуства“, Българска академия на науките). „Богдан Стимов“. Информация за „българския национален филм“ в австро-унгарския, германския, британския и българския периодичен печат (1916–1917)

Научно интервю  /  Scientific interview

Емил Басат (София, Съюз на преводачите в България). Радост Железарова – за радостта от живота и за любовта към „чешкия нов свят“

Научни форуми  /  Scientific Forums

Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий“: Фототипно издание на „Празничен миней“ на Божидар Вукович Подгоричанин (1538 г.), изложба „Черна гора и България“ (1878 – 1918) и кът на Черна гора в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“

Драган Радулович (Черна гора, Дружество за история и култура „Матица Черногорска“). Представяне на Празничен миней на Божидар Вукович Подгоричанин

Йелена Филипович (Черна гора, временно управляващ посолството на Черна гора в България). Изложба „Черна гора и България“ (1878 – 1918) в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“

Рецензии и отзиви  /  Reviews and comments

Елена Узунова (София, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“). За 110-годишнината на отдел „Ориенталски сбирки“ в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Снежанка Добрева Георгиева (България, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“). Историколитературното и рецептивно-херменевтично изследване в контекста на съвременната литературна наука (Цветана Георгиева „Литературният сецесион: българската Belle Époque“, 2022)

Диана Данова-Дамянова (България, Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките). Проекции на „новата звукова сетивност” в хоризонта на новата музика. Вълчинова-Чендова, Елисавета. Концептът „нова звукова сетивност“ – творчески проекции: Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2019, 240 с. ISBN 978-954-859-4820

                                                                               

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.