ИЗИСКВАНИЯ


Изисквания към авторите:

 • текстът трябва да бъде по стандарт А4 (1800 знака на страница) и се представя във формат RTF, doc или docx. Font: Times New Roman 12 pt. на електронен носител или приложен файл на e-mail contact@abcdar.com
  специфичните шрифтове, употребени в публикацията, се представят задължително  
 • бележките се изнасят по следния начин:
        цитиране в текста за книга – фамилия година – (Борисов/Borisov 2012)
        ако се цитира конкретен текст – фамилия година: страница – (Борисов/Borisov 2012: 23)
        под линия се поместват само обяснителни бележки към текста
 • библиографията да бъде разположена в края на ръкописа, под заглавие ЛИТЕРАТУРА, оформена според стандартните изисквания и транслитерирана на латиница, ако е изписана на кирилица, отделена с кръгли скоби:

  за книга:
  Борисов 2012: Борисов, Б. Българският и чешкият книжовен език през Възраждането. София: Просвета. ISBN
  Ако авторите са повече от един:
  Бояджиев 1998: Бояджиев, Т., И. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език. София: Петър Берон.

  за публикация в списание:
  Мирчева 2011: Мирчева, Е. Житието на Света Петка Търновска в „Неделник” на Софроний Врачански – извори, езикови образци и книжовна практика – БЕ, LVIII, №4, 7-15.

  за публикация в сборник на кирилица:
  Андрейчин 1982: Андрейчин, Л. Стефан Младенов. – В: Строители и ревнители на родния език. Наука и изкуство: С.

  за публикация в сборник на латиница:
  Цонев 1908: Conev, B. Westbulgarische Dialekte in Ostbulgarien. – In: Jagić-Festschrift. Zbornik u slavu Vatroslava Jagica. Berlin.

  Ако от един автор се цитира повече от една публикация от една и съща година, те се номерират допълнително с а, б и т. н. Напр. (Андрейчин 1974а); (Андрейчин 1974б).
 • изисква се резюме на английски език, в прибавка може и на други езици 
 • представя се кратко CV на автора със снимка (по желание)   

При необходимост от бързо транслитериране, бихте могли да използвате следната таблица: https://2cyr.com/?7

 

Редакционен състав:

Августа Манолева

Никола Обрешков 

Светлозара Лесева 

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.