ИЗИСКВАНИЯ


Изисквания към авторите:

 • текстът трябва да бъде по стандарт А4 (1800 знака на страница) и се представя във формат RTF, doc или docx. Font: Times New Roman 12 pt. на електронен носител или приложен файл на e-mail contact@abcdar.com;

специфичните шрифтове, употребени в публикацията, се представят задължително

Оформяне на ръкописите: 

 • име и фамилия (bold Times New Roman 12 pt.) – на английски 

държава, град, институция (normal) 

заглавие (малки/големи букви bold Times New Roman 14 pt.)  

резюме (Abstract)    

ключови думи 

 • име и фамилия – на български 

държава, град, институция 

заглавие 

основен текст 

 • начини на цитиране: 

цитиране в текста за книга – фамилия година – (Борисов/Borisov 2012) 

ако се цитира конкретен текст – фамилия, година, страница – (Борисов/Borisov 2012: 23) 

под линия се поместват само обяснителни бележки към текста 

цитати в изложението се отделят в абзац с отстъп - отгоре/отдолу 3 pt, отляво 1,25 см 

 • библиографията се разполага в края на ръкописа, под заглавие ЛИТЕРАТУРА, в азбучен ред, оформена според стандартните изисквания и транслитерирана на латиница, ако е изписана на кирилица, в кръгли скоби:

за книга:

Борисов 2012: Борисов, Б. Българският и чешкият книжовен език през Възраждането. София: Просвета. ISBN (Borisov 2012: Borisov, B. Balgarskiyat i cheshkiyat knizhoven ezik prez Vazrazhdaneto. Sofia: Prosveta. ISBN).

Ако авторите са повече от един:

Мирчева 2011: Мирчева, Е. Житието на Света Петка Търновска в „Неделник” на Софроний Врачански – извори, езикови образци и книжовна практика. – БЕ, LVIII, № 4, 7-15 (Mircheva 2011: Mircheva, E. Zhitieto na Sveta Petka Tarnovska v „Nedelnik“ na Sofroniy Vrachanski – izvori, ezikovi obraztsi i knizhovna praktika. – BE, LVIII, №4, 7-15).

за публикация в списание:

Мирчева 2011: Мирчева, Е. Житието на Света Петка Търновска в „Неделник” на Софроний Врачански – извори, езикови образци и книжовна практика. – БЕ, LVIII, № 4, 7-15 (Mircheva 2011: Mircheva, E. Zhitieto na Sveta Petka Tarnovska v „Nedelnik“ na Sofroniy Vrachanski – izvori, ezikovi obraztsi i knizhovna praktika. – BE, LVIII, №4, 7-15).

за публикация в сборник на кирилица:

Андрейчин 1982: Андрейчин, Л. Стефан Младенов. – В: Строители и ревнители на родния език. София: Наука и изкуство (Andreychin 1982: Andreychin, L. Stefan Mladenov. – In: Stroiteli i revniteli na rodniya ezik. Sofia: Nauka i izkustvo).

за публикация в сборник на латиница:

Kretschmar 1987: Kretschmar, G. Festkalender und Memorialstätten Jerusalems in altkirchlicher Zeit. – In: Busse, H., G. Kretschmar (Hrsg.). Jerusalemer Heiligtumstraditionen in altkirchlicher und frühislamischer Zeit. Wiesbaden 1987: 29-111. 

Ако от един автор се цитира повече от една публикация от една и съща година, те се номерират допълнително с а, б и т. н. Напр. (Андрейчин 1974а); (Андрейчин 1974б).

 • освен резюмето на английски език, в прибавка може и резюмета на други езици  
 • представя се кратко CV на автора със снимка (по желание)

При необходимост от бързо транслитериране, бихте могли да използвате следната таблица: https://2cyr.com/?7

 

Редакционен състав:

Августа Манолева

Никола Обрешков 

Светлозара Лесева 

  

Guidelines for authors

 • Manuscripts should be submitted as .rtf or .doc(x) files; page layout should conform to the A4 format (1800 characters per page). The main font to be used should be: Times New Roman, 12 pt. Submission should be made on an electronic device or as an attached file emailed to contact@abcdar.com.

Authors are required to provide all specific fonts used in the manuscript.

  Manuscripts should contain: 

 • In English: author’s name and surname (Times New Roman, boldface, 12 pt) 

country, city, institutional affiliation (Times New Roman, regular, 12 pt)

title (Times New Roman, 14 pt, boldface, title calitalisation)

abstract (preceded by the word Abstract:)

keywords (preceded by the word Keywords:)

 •  In Bulgarian: author’s name and surname

country, city, institutional affiliation

title

main text 

 • quotations / notes should be presented as follows:

in-text references should appear in parentheses in the following format (author’s surname  in Cyrillic / author’s surname in the Latin script year) – (Борисов/Borisov 2012)

if a particular page is cited, it should appear after the year separated by a colon – (Борисов/Borisov 2012: 23)

footnotes should only contain explanatory notes regarding the content of the manuscript

in-text quotations should appear in a separate paragraph with a 1.25 cm left indentation for the entire paragraph and a 3-point spacing above and below the paragraph. 

 • the references should be listed separately in alphabetical order under the heading ЛИТЕРАТУРА. Their format should conform to the general bibliographic standards (see examples below). If a work is originally published in a language using the Cyrillic script, the reference should appear both in the original form and transliterated in the Latin script (in parentheses): 

References format  

For books:

Борисов 2012: Борисов, Б. Българският и чешкият книжовен език през Възраждането. София: Просвета. ISBN (Borisov 2012: Borisov, B. Balgarskiyat i cheshkiyat knizhoven ezik prez Vazrazhdaneto. Sofia: Prosveta. ISBN). 

For books by multiple authors:

Бояджиев 1998: Бояджиев, Т., И. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език. София: Петър Берон (Boyadzhiev 1998: Boyadzhiev, T., I. Kutsarov, Y. Penchev. Savremenen balgarski ezik. Sofia: Petar Beron). 

For journals:

Мирчева 2011: Мирчева, Е. Житието на Света Петка Търновска в „Неделник” на Софроний Врачански – извори, езикови образци и книжовна практика. – БЕ, LVIII, № 4, 7-15 (Mircheva 2011: Mircheva, E. Zhitieto na Sveta Petka Tarnovska v „Nedelnik“ na Sofroniy Vrachanski – izvori, ezikovi obraztsi i knizhovna praktika. – BE, LVIII, №4, 7-15). 

For proceedings or collections of papers published in Bulgarian or another language using the Cyrillic script:

Андрейчин 1982: Андрейчин, Л. Стефан Младенов. – В: Строители и ревнители на родния език. София: Наука и изкуство (Andreychin 1982: Andreychin, L. Stefan Mladenov. – In: Stroiteli i revniteli na rodniya ezik. Sofia: Nauka i izkustvo). 

For proceedings or collections of papers published in a language using the Latin script:

Kretschmar 1987: Kretschmar, G. Festkalender und Memorialstätten Jerusalems in altkirchlicher Zeit. – In: Busse, H., G. Kretschmar (Hrsg.). Jerusalemer Heiligtums¬traditionen in altkirch-licher und frühislamischer Zeit. Wiesbaden 1987: 29-111. 

In case reference is made to more than one work by the same author(s) published in the same year, consecutive lowercase letters (‘а’, ‘б’, …) should be appended to the year, e.g. (Андрейчин/Andreychin 1974а); (Андрейчин/Andreychin 1974б). 

 • In addition to the abstract in English, authors are welcome to provide abstracts in other languages as well. 
 • Authors are required to send a short CV with a picture (optional).  

If necessary, authors may use the following transliteration table: https://2cyr.com/?7

 

Editorial board:

Avgusta Manoleva

Svetlozara Leseva

Nikola Obreshkov

 

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.