ВЪВЕДЕНИЕ


Колеги,

очакваме вашите публикации: статии, студии, монографии, изворов материал, персоналии, езикови бележки за XX брой на списанието електронно списание Дзялото до 31 август 2021 година.


Уважаеми читатели на сайта abcdar.com,
драги автори,

Започва издаването на научно е-списание в областта на хуманитаристиката - електронно списание Дзялото. В него ще се публикуват българистични изследвания за периода Х-ХХI век.

Електронният формат на списанието предоставя възможността:

  • да се издават различни по обем статии, студии, монографии, включително големи трудове, което на практика издателствата избягват в хартиения вариант на едно научно изследване
  • да има широка читателска аудитория по целия свят, избягвайки формата списание-бутик
  • да участват автори от България и различни краища на света с изявени научни интереси. Техните проучвания ще бъдат обнародвани в значително по-къс срок от отпечатването им върху хартиен носител

Ще се радваме тук да видят първите си публикации дипломанти, магистранти, докторанти и млади учени, както студенти и техните преподаватели.

Публикациите в специализираното е-списание имат официален характер и се вземат под внимание при атестиране и защита.

Само от вас, авторите, зависи дали списанието ще има дълъг живот!

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.