ВЪВЕДЕНИЕ


Колеги,

очакваме вашите публикации: статии, студии, монографии, изворов материал, персоналии, езикови бележки за новия брой на списанието електронно списание Дзялото до 10.III.2024 година.

 

Respect Colleagues,

We look forward to your articles, studies, monographs, source materials, personalia and notices for the upcoming issue of the e-journal електронно списание Дзялото by 10 March 2024.

 


Уважаеми читатели на сайта abcdar.com,
драги автори,

Започва издаването на научно е-списание в областта на хуманитаристиката - електронно списание Дзялото. В него ще се публикуват българистични изследвания за периода Х-ХХI век.

Електронният формат на списанието предоставя възможността:

  • да се издават различни по обем статии, студии, монографии, включително големи трудове, което на практика издателствата избягват в хартиения вариант на едно научно изследване
  • да има широка читателска аудитория по целия свят, избягвайки формата списание-бутик
  • да участват автори от България и различни краища на света с изявени научни интереси. Техните проучвания ще бъдат обнародвани в значително по-къс срок от отпечатването им върху хартиен носител

Ще се радваме тук да видят първите си публикации дипломанти, магистранти, докторанти и млади учени, както студенти и техните преподаватели.

Публикациите в специализираното е-списание имат официален характер и се вземат под внимание при атестиране и защита.

Само от вас, авторите, зависи дали списанието ще има дълъг живот!

 

 

INTRODUCTION

 

Dear abcdar.com readers, 

Dear authors, 

The scientific e-journal Dzyalo publishes manuscripts in all areas related to Bulgarian studies spanning the period from the 10th to the 21st century. 

The electronic format of the journal provides the opportunity for: 

  • publishing all kinds of manuscripts regardless of their length: articles, studies, monographs, including large works which publishers rarely solicit in paper editions; 
  • having a wide readership worldwide, avoiding the “boutique” paper journal format; 
  • involving authors regardless of their geographic location. In addition, their research will be published within a significantly shorter timespan than the one usual for printed editions. 

Graduate, postgraduate and PhD students, young scientists, as well as undergraduate students and their supervisors are just as welcome to submit their work. 

The publications in the e-journal are taken into account in attestation and defence procedures. 

It is up to you, the authors, to make Dzyalo a long-lived journal! 

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.