БРОЙ X


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век
ISSN 1314-9067
год. V, 2017, брой 10

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелени конкурси на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесиите през 2012 г. и 2014 г.;

Столична община програма "Култура"на Столична програма "Култура" в сесиите за 2017 г. и 2018 г.

e-journal Dzyaloe-journal in the field of humanities dedicated to Bulgarian studies spanning 10-th through 21-st century
ISSN 1314-9067
NACID: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline),
V, 2017, issue 10

The journal e-journal Dzyalo originated as an idea of the Department of the History of the Bulgarian Language at the Institute for Bulgarian Language Prof. L. Andreychin of the Bulgarian Academy of Sciences.

The journal e-journal Dzyalo was funded by the Criticism Programme of the National Culture Fund in 2012 and 2014;

Sofia Culture Programmethe Sofia Culture Programme in 2017 and 2018;


Редакторски консултативен борд:

проф. Пиринка Пенкова (Дания)
проф. дфн Румяна Златанова (Хайделберг, Германия)
проф. Илияна Марчева-Атанасова (България)
проф. дфн Камен Михайлов (България)
проф. дфн Марина Смольянинова (Русия)
доц. Марина Фролова (Русия)

Еditorial consultative board:

Prof. Pirinka Penkova (Denmark)
Prof. DrSc Rumyana Zlatanova (Heidelberg, Germany)
Prof. Iliyana Marcheva-Atanasova (Bulgaria)
Prof. DrSc Kamen Mihaylov (Bulgaria)
Prof. DrSc Marina Smolyaninova (Russia)
Assoc. Prof. Marina Frolova (Russia)

Редакционен състав:

Августа Манолева
Никола Обрешков
Светлозара Лесева

Editors:

Avgusta Manoleva
Nikola Obreshkov
Svetlozara Leseva

РЕДАКЦИОННО
Интердисциплинарният брой Х на тема „Български национални ценности в областта на езика и културата" на е-списанието в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век „Дзяло“, спечелил проект в сесията на Столична Програма „Култура“ за 2017 г., е съобразен със специалния приоритет на София като град-домакин на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Включва приноси на автори от различни страни на ЕС на български, руски, френски и немски език. Предложен е широк спектър от лингвистични, езиково- исторически, лексиколожки, литературоведски, културно-антропологични, исторически теми, представени са нови книги с рецензии към тях, научно интервю.
Броят е в развитие и постоянно ще се попълва с нови автори, материали и рубрики.


EDITORIAL
The interdisciplinary 10 th issue of the e-Journal Dzyalo is funded under the 2017 Call of the Sofia Municipality Culture Programme and is complied with Sofia’s special priorities in relation to Bulgaria’s presidency of the Council of the European Union in 2018. The issue features contributions by authors from various countries in the European Union published in Bulgarian, Russian, French and German. The papers cover a wide scope of linguistic, linguo-historical, lexicological, literary, cultural and anthropological and historical topics, as well as presentations of new books and scientific interviews.
The issue is in progress and will be duly supplemented with new authors, papers and sections.


Езикът  /  Language in Focus

Пиринка Пенкова, (Дания, Независим изследовател) Допълнителни данни за изворите на Похвално слово за светите Константин и Елена от Патриарх Евтимий

Румяна Златанова, (Хайделберг) Към реконструкцията на Преславския агиографски репертоар - Житие на пророк Наум

Татяна Илиева, (България, Кирило-Методиевски научен център, БАН) Античната култура през призмата на средновековния български книжовен език

Георги Митринов, (България, Институт за български език, БАН) Антропонимичната картина на село Съчанли, Гюмюрджинско по данни от 1906-7 година

Corinna Leschber, (Berlin, Institute for Linguistic and Cross-Cultural Studies) The Current Linguistic Situation in Bulgaria: The Minority Languages

Пальмира Легурска, Илья Златанов, (България, Институт за български език, БАН) Сербы с хорватами – неслитно и неразделъно

Борис Парашкевов, (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“) За някои дискретни взаимовръзки между чуждите думи в българския език

Научна комуникация  /  Science Communication

Corinna Leschber, (Berlin, Institute for Linguistic and Cross-Cultural Studies) Terminological Databases for the Bulgarian Language: Science and Technology

Литературата  /  Literature

Krisztina Menyhárt, (Hungary, Eötvös Loránd University, Budapest) Култът на Св. Марина (Св. Маргарита Антиохийска) в България, Унгария и при българите в Унгария

Иван Радев, (България, Университет "Св.св. Кирил и Методий" Велико Търново) Планината и морето - пределни топоси-метафори в Дебеляновия свят

Марцел Черни, (Прага, Славянски институт на АН на ЧР) Кирил Христов – певец неудовлетворен, но неизпадащ в отчаяние… Към въпроса за ранната рецепция на творчеството му в Чехия (до 1918 г.)

Милена Кирова, (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Женщины и канон - Как писать историю женской литературы?

История  /  History

Искра Баева, (България, СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет) Чешкото влияние върху развитието на модерна България

Евгения Калинова, (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Българо-британски културни връзки след Втората световна война до края на 60-те години на ХХ век

Ирина Григорова, (България, Институт за исторически изследвания, БАН) Френската културна политика в България (40-те – 80-те г. на ХХ в.)

Исторически личности / Historical Figures

Helmut W. Schaller, (Deutschland, Marburgе) Bogdan Filov (1883-1945) - A Bulgarian Scientist and Politician and his Relations with Germany

Културологията  /  Cultural Studies

Julia Kristeva, (France, Paris) Cette Europe où je me voyage - Europe à contre-courant

Образованието  /  Education

Елена Хаджиева, (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Социокултурният контекст в обучението по български език като чужд. Нова учебна литература

Преводът  /  Translation

Людмила Илиева, (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Някои особености при превода на юридически текст и терминология от испански на български в областта на наказателния процес

Младите в науката  /  Young people in science

Петър Кривчев, (България, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) За произхода на съществителните имена в Зографската чернова на Паисиевата „История“

Христин Лалев, (България, СУ „Св. Кл. Охридски“) Изображенията на цар Иван Александър (1331-1371) като отражение на политическите идеи за царската власт в българската държава

Интервю  /  Interview

Емил Басат, (България, Велико Търново, Издателство „Слово“) „България стана част от мен” - Разговор с професор Майкъл Холман

Нови книги  /  New books

Андреана Ефтимова, Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата   [Рецензия]

Антон Ашкерц, Рапсодии на българския гуслар. Изд. Факел, 2016, първо издание. ISBN: 9789544112349   [Рецензия]

Ивона Карачорова, Боянски псалтир. Среднобългарски ръкопис от XIII век. Изд. Чудомира, 2017, 352 с. ISBN 9786199077856   [Рецензия]

Иван Радев, ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ. Контекст и присъствие в литературата. Изд.: Български бестселър, 2017, 446 с. ISBN: 9789544631956

Милена Кирова, Героичното тяло. История и мъжественост в Еврейската Библия. София, ИК „Кибеа“, 2017, 400 с. ISBN: 954-474-764-0   [Рецензия]

Таня Кадийска, Елена Блажева, Мариана Савова, Енциклопедия София, София, КК “Труд”, 2017. ISBN 978-954-398-492-3   [Рецензия]

Английско-български и българско-английски речник. Майя Пенчева, Александра Багашева. Издателство: Наука и изкуство, 2017, 1053 с. ISBN: 9789540203331   [Рецензия]

Рецензии  /  Reviews

Мария Илиева, (България, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, ФФ Катедра по съвременен български език) Андреана Ефтимова Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата. София: Просвета, 2016, 335 с. ISBN 978-954-01-3271-6

Надежда Стоянова, (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Българско и образцово

Ваня Мичева, (България, Институт за български език, БАН) Ивона Карачорова. Боянски псалтир. Среднобългарски ръкопис от ХІІІ в. София: Издателство „Чудомира ЕООД”, 2017, 352 с. ISBN 978-619-90778-5-6.

Боряна Христова, (България, СУ “Св. Климент Охридски“, Философски факултет) Царят и неговите синове* Милена Кирова. Героичното тяло. История и мъжественост в Еврейската библия. С., „Кибеа“, 2017

Нели Тинчева, (България, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Катедра „Англицистика и американистика“) Английско-български и българско-английски речник. Майя Пенчева, Александра Багашева. Наука и изкуство, София, 2017, 1053 с.

Петрана Колева, (България, БАН) Що значи съвременна енциклопедия?

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.