ЕТИЧНИ НОРМИ


Етичните правила, които се спазват в електронното списание „Дзяло“, са съобразени както с нормите и критериите, залегнали в Етичния кодекс на Съюза на учените в България, така и с международно признатите етични правила и стандарти, които са в съответствие с Хартата и Кодекса на европейските учени.

Целта на е-списанието е издаването на текстове с високо научно качество.

Като задача на  а в т о р и т е  считаме предлагането на научни материали в оригинал.

  • По изключение за повторна публикация се приемат материали от редки и труднодостъпни хартиени издания, като се спазват правилата на действащото българско и международно право в областта на авторското право;
  • Плагиатството е недопустимо;
  • При публикуване на колективен текст е необходимо съгласието на всички автори.

Задачата на  р е ц е н з е н т и т е  е чрез двойно анонимно и независимо рецензиране да гарантират за качеството на публикуваните материали. Рецензентите са квалифицирани специалисти в съответните за броя тематики, които работят в режим на анонимност (т.нар. Blindt reviewing). В резултат на досегашната си дейност сме създали широка мрежа от специалисти, което ни дава възможност да осигурим, за всяка от постъпилите статии, надеждно квалифицирани рецензенти.

  • С обоснована писмена рецензия те могат да върнат или да изискат доработването на текстовете от техните автори;
  • Ако стане ясно, че ръкописът е оценяван от рецензента не единствено заради научните му качества, а има намеса и на други фактори, неговата рецензия се анулира;
  • При разногласие в рецензиите ръкописът се дава за мнение на трети рецензент.

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.