КАРТА НА САЙТА


Начало

Списание

Рецензии

Любомир Денев – Симфо джаз

Копривщенци превръщат Филибе в Пловдив

Славка Керемидчиева за труда на Наталия Сотирова-Милчева „Българо-гръцки лексикални хибриди (съществителни имена)“

Опасен кариеризъм без научна биография

РЕЦЕНЗИЯ за труда на гл. ас. д-р Йоанна Кирилова „Представата за ума в българската картина на света”

ПРЕДИ ПОТОПА И СЛЕД ТОВА

РЕЦЕНЗИЯ за присъждане на образователната и научна степен доктор на Агнешка Данута Методиева

РЕЦЕНЗИЯ за присъждане на образователната и научна степен доктор на Ана Стоева Димова

СТАНОВИЩЕ във връзка с присъждане на научното звание професор на доц. д-р Румяна Балинова Тодорова

РЕЦЕНЗИЯ за присъждане на образователната и научна степен доктор на Милена Нецова

Акцентни варианти при едносрични членувани съществителни имена от мъжки род

АКЦЕНТНИ ВАРИАНТИ ПРИ ЕДНОСРИЧНИ ЧЛЕНУВАНИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА ОТ МЪЖКИ РОД

РЕЦЕНЗИЯ за избирането на доцент по съвременен немски език на Антоанета Михайлова

Кафка между аутизма, любовта и самоизгарянето

Парашкевов, Б., Българска транскрипция на немски имена / Parashkevov, B., Bulgarische Transkription Deutscher Namen, София: „Изток-Запад”, 2015, с. 326.

Балканите в навечерието на модернизацията / The Balkans on the Eve of Modernisation

Архивният фонд на Стефан Стамболов, съхраняван в Научния архив на БАН

Как се правят съпоставителни лексикални анализи (и имат ли те почва у нас)

Музейната комуникация - екран и/или огледало (по примера на http://www.akademic.hit.bg)

Структури на емоционално-афективното значение и начини за неговото изразяване в езика

Палмира Легурска. Семантичен речник на типологичните характеристики на вторичното назоваване в руския и българския език. София, ЕТО, 2011, 311 с.

Антология на ХХІ век ни сервира поезия в насипно състояние

Янев, Борян. Образните сравнения с антропоцентричен характер в българския и английския език (изследване и речник), Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 367 с.

S. Pronk-Tiethoff. The Germanic loanwords in Proto-Slavic. [Leiden Studies in Indo-European 20. Rodopi B. V.], Amsterdam - New York, NY 2013, 316 p.

Важно постижение на родната ономастика

Памет и майцеубийство / Memory and Matricide

Жените, жените, ах…

Нови форми на бунта / New Forms of Revolt

Приказният свят е край нас - на една любов разстояние

Рецензия за A g a t a K a w e c k a. Określoność/nieokreśloność w rozwoju języka bułgarskiego i serbskiego. Piktor. Łódź, 2009. 207 s.

Важен научен труд, посветен на родопски говор

Перформативи и перформативни изказвания в съвременния български език

Теорията на езиковата култура в научноисторическа и методологическа перспектива

Йосиф

НА БРЕГА, НА ВИСОКОТО - двадесет и две години по-късно

Речник на книжовния български език на народна основа от ХVІІ в. (върху текст на Тихонравовия дамаскин)

Семантичен речник на типологичните характеристики на вторичното назоваване в руския и българския език. София, ЕТО, 2011, 311 с.

Палмира Легурска, Съпоставителни лексикални анализи и основа за съпоставка. ЕТО, София, 2011, 226 стр.

Бележки за една проведена научна конференция

"И чувството отвсякъде се ражда"

Наръчник на манипулатора – генерализацията

Бинарната опозиция свой-чужд в българската култура

Структури на емоционално-афективното значение и начини за неговото изразяване в езика

Василис Марагос. Паисий Хилендарски и Софроний Врачански. От православна идеология към изграждане на българска идентичност. Прев. К. Топалов. София: УИ Св. Климент Охридски, 2012.

Приказка за Добрия цар

Елка Мирчева „Германов сборник от 1358/1359 г. Изследване и издание на текста.” Издателство „Валентин Траянов”, София, 2006, 846 с.

A g a t a K a w e c k a. Określoność/nieokreśloność w rozwoju języka bułgarskiego i serbskiego. Piktor. Łódź, 2009. 207 s.

Една книга за българите мохамедани в южните Родопи

Какво трябва да пият родопчани: айрян / айран или бърканица и мътеница?

Национална конференция с международно участие „70 години българска академична лексикография“

Витанова М. Човек и свят. Лингвокултурологични проучвания. София, Бул – Корени, 2012, 207 с.

Ангел Пачев „Социолингвистичната структура на Европейския съюз“

Ана Кочева–Лефеджиева. За народната основа на старобългарския език (върху материал от реликтното склонение в българските диалекти). С., Буквица, 2012, 200 с.

Българската общност в Австрия — историческо, лингвистично и етноложко изследване. Т. 1. София, 2011, 127 с.

Еркеч – паметта на езика. Едно ново издание на Института за български език към БАН

Максим Стаменов. Съдбата на турцизмите в българския език и в българската култура. София, Изток-запад, 2011, 870 стр.

Eлена Каневска-Николова. При корена, от извора. Изд. Отзвук прес, Смолян, 2010, с. 170

Автори

доц. д-р Лучия Антонова-Василева / Assoc. Prof. Dr. Luchia Antonova-Vasileva

проф. д.ф.н. Николай Аретов / Prof. Dr. Sc. Nikolay Aretov

доц. д.р Ничка Бечева / Assoc. Prof. Dr. Nichka Becheva

проф. д-р Диана Благоева / Prof. Dr. Diana Blagoeva

Славимир Генчев / Slavimir Genchev

проф. д.филос.н. Цветана Георгиева/Prof.Dr.Sc., Philosophy Tsvetana Georgieva

проф. Харалд Хепнер / Prof. Harald Heppner

д-р Емил Кало / Dr. Emil Kalo

доц. д-р Марта Кърпачева / Assoc. Prof. Dr. Marta Karpacheva

доц. д-р Славка Керемидчиева / Assoc. Prof. Dr. Slavka Keremidchieva

д-р Камен Ковачев / Dr. Kamen Kovachev

Юлия Кръстева / Yulia Kristeva

проф. д.ф.н. Лилия Крумова–Цветкова / Prof. Dr. Sc. Lilia Krumova–Tsvetkova

доц. д-р Палмира Легурска / Assoc. Prof. Dr. Palmira Legurska

д-р Ваня Мичева / Dr. Vanya Micheva

доц. д-р Георги Митринов / Assoc. Prof. Dr. Georgi Mitrinov

проф. Веселин Нонински / Prof. Veselin Noninski

д-р Иво Панчев / Dr. Ivo Panchev

проф. д-р Борис Парашкевов / Prof. Dr. Boris Paraschkewow

Чл.-кор. Емилия Пернишка / Corresponding Member Emilia Pernishka

д-р Росица Събева / Dr. Rositsa Sabeva

проф. д.ф.н. Стефан Смядовски / Prof. Dr. Sc. Stefan Smyadovski

доц. д-р Руска Станчева / Assoc. Prof. Dr. Ruska Stancheva

д-р Велислава Стойкова / Dr. Velislava Stoykova

доц. д-р Лиляна Василева / Assoc. Prof. Dr. Lilyana Vasileva

чл.-кор. проф. Михаил Виденов / Corresponding Member Prof. Mihail Videnov

Цветана Величкова

Lyubomir Denev / Любомир Денев

Лъчезар Лозанов

д-р Иво Панчев

доц. д-р Христо Стаменов

Депо

Изворов материал

Библиотека

Библиография

Събития

Блог

На горещия стол

Полезни връзки

На горещия стол

Образни сравнения в българските благословии

Същността на благословията е изразена още в наименованието. Думата благословия съдържа съставките „благо” и „слово”, т.е. означава „благи думи”, „добри, мили, приятни думи”.