БРОЙ XVI


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век
ISSN 1314-9067
НАЦИД: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline)
год. VIII, 2020, брой 16

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелени конкурси на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесиите през 2012 г. и 2014 г.;

Столична община програма "Култура"на Столична програма "Култура" в сесиите за 2017 г. и 2018 г.;
Фонд Научни Изследвания "Култура"на Фонд „Научни изследвания“ в конкурса „Българска научна периодика – 2019 година“

e-journal Dzyaloe-journal in the field of humanities dedicated to Bulgarian studies spanning 10-th through 21-st century
ISSN 1314-9067
NACID: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline),
VIII, 2020, issue 16

The journal e-journal Dzyalo originated as an idea of the Department of the History of the Bulgarian Language at the Institute for Bulgarian Language Prof. L. Andreychin of the Bulgarian Academy of Sciences.

The journal e-journal Dzyalo was funded by the Criticism Programme of the National Culture Fund in 2012 and 2014;

Sofia Culture Programmethe Sofia Culture Programme in 2017 and 2018;
National Science Fundthe National Science Fund under the Bulgarian Scientific Periodicals Programme in 2019.


Редакторски консултативен борд:

проф. Пиринка Пенкова (Дания)
проф. дфн Румяна Златанова (Хайделберг, Германия)
проф. Илияна Марчева-Атанасова (България)
проф. дфн Клео Протохристова (България)
проф. дфн Марина Смольянинова (Русия)
доц. Марина Фролова (Русия)

проф. дфн Камен Михайлов (България)

Еditorial consultative board:

Prof. Pirinka Penkova (Denmark)
Prof. DrSc Rumyana Zlatanova (Heidelberg, Germany)
Prof. Iliyana Marcheva-Atanasova (Bulgaria)
Prof. DrSc Kleo Protohristova
Prof. DrSc Marina Smolyaninova (Russia)
Assoc. Prof. Marina Frolova (Russia)

Prof. DrSc Kamen Mihaylov (Bulgaria)


Редакционен състав:

Августа Манолева
Светлозара Лесева

Editors:

Avgusta Manoleva
Svetlozara Leseva

РЕДАКЦИОННО

Брой ХVI на е-списание „Дзяло“ постави в акцент Колегиума по възрожденска литература, който Институтът за литература към БАН организира ежегодно. Публикувани са докладите от последната – XXV научна среща, на тема „Разногласия през/около Възраждането“, отразяващи динамиката на актуални в модерната хуманитаристика идеи и концепции, на различно научно ниво. Предложен е и широк спектър от други теми, свързани с: езика – диалектология и антропология, обучението по български език, литературата, новата рубрика `Годишнини`, както и неизменната – за новоизлезли книги, представени заедно с рецензии и отзиви.
Броят е в развитие и постоянно ще се попълва с нови автори, материали и рубрики.


EDITORIAL

Issue XVI of the e-Journal Dzyalo spotlights the yearly Meeting of the College of Revival Literature with the Institute for Literature at the Bulgarian Academy of Sciences by featuring the talks presented at the latest, 25th Meeting held under the heading Disputes during/about the Revival, which reflect the dynamics of current ideas and concepts in contemporary humanities at different scientific levels. The remaining papers included in this issue encompass a broad range of other topics related to language – dialectology and anthropology; Bulgarian language teaching; literature. Articles are also published in the new section titled Anniversaries, as well as in the permanent New Books section, which features newly released books along with reviews and opinion pieces on them.
The issue is in progress and will be duly supplemented with new authors, papers and sections.


Колегиум по възрожденска литература  /  Collegium of Revival Literature

Анна Алексиева, Андриана Спасова, (България, Институт за литература, БАН) Встъпителни думи

Румяна Дамянова, (България, Институт за литература, БАН) 25 години Колегиум по възрожденска литература

Николай Аретов, (България, Институт за литература, БАН) Един незабелязан поет

Ивайло Найденов, (България, Институт за исторически изследвания, БАН) Между предприемаческата кариера и интелектуалната дейност: щрихи към живота и делата на Алеко Ангелов Кръстич от Свищов (втората половина на XIX в.)

Владимир Игнатов, (България, 9. Френска езикова гимназия/СУ „Св. Кл. Охридски“) Надмогванията на разногласията: диалозите на Йордан Хаджиконстантинов - Джинот – значения и функции

Николета Пътова, (България, Институт за литература, БАН) Драмата и театърът през Възраждането – динамика на оценките за тях

Бойка Илиева, (България, Югозападен университет „Неофит Рилски“) Културната мисия на Константин Величков за приобщаване към европейската традиция

Анна Алексиева, (България, Институт за литература, БАН) Разногласия около възгледите на Ботев за религията

Недка Капралова, (България, Институт за литература, БАН) Из езиковите полемики: Геров срещу Богоров

Николай Чернокожев, (България, СУ “Св. Климент Охридски“) Класика и комикс – възрожденски случаи

Румяна Дамянова, (България, Институт за литература, БАН) Ситуацията „между“ през Българското възраждане

Росица Чернокожева, (България, Институт за литература, БАН) Детето – самостоен свят или малък възрастен в културологията у П. Р. Славейков. Психоаналитични основания

Кирил Топалов, (България, СУ „Св. Климент Охридски“) Няколко думи за двама гръцки българисти – Антониос-Емилиос Тахиаос и Василис Марагос, както и за един белгийски автор

Дискусия в продължение  /  An Ongoing Discussion

Бележка на редакцията

Раймонд Детрез, (Белгия, Гент, Университет на Гент) Няколко думи за две научни изследвания, както и за един български автор

Кирил Топалов, (България, СУ „Св. Климент Охридски“) Отговор на "Няколко думи за две научни изследвания, както и за един български автор"

Василис Марагос, (Брюксел, Европейска комисия) Григор Пърличев между гръцката култура и българската идентичност

Езикът  /  Language in Focus

Георги Митринов, (България, Институт за български език, БАН) Антропонимната картина на с. Дервент, Дедеагачко по данни от 1906-1907 година

Филип Синапов, Иван Г. Илиев, (България, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) За някои особености в говора на село Гърнати, Неделинско

Литературата  /  Literature

Цветана Георгиева, (България, Университет по библиотекознание и информационни технологии) Модуси на парадокса в „Избрано“ на Цветан Марангозов

Обучението  /  Education

Иван Чолаков, (България, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) Проблеми на родноезиковото обучение през първата половина на XX век

Годишнини  /  Anniversaries

Леда Милева  /  Leda Mileva

Георги Константинов, (България, София, ПЕН-клуб) Катедралният финес на Леда Милева (по случай 100-годишнината от рождението на поетесата)

112 г. от обявяването на Княжество България за независима държава  /  112th Anniversary of the Proclamation of Independence of the Principality of Bulgaria

Петър Кърджилов, (България, Институт за изследване на изкуствата, сектор "Екранни изкуства", БАН) Независимостта – рисувана, фотографирана, филмирана. 112 г. от рождеството на Третото българско царство

Нови книги  /  New books

Емил Басат, Преводът – лица и маски. Портрети на български преводачи. Книга трета. София: Парадигма, 2019. [Рецензия]

Радка Влахова, Trivium – пътеки на знанието. Рада и приятели. Сборник в чест на професор д-р Радка Влахова. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 2019, 589 с. [Рецензия]

Василка Радева, Българският език и науката за него. Избрани езиковедски трудове. УИ "Св. Климент Охридски", 2019, 534 с. [Рецензия]

Елена Борисова, Фантастика и познание. 2019, ИЦ Боян Пенев, 327 с. [Рецензия]

Надежда Делева, Сопоставительное описание русских и болгарских пространственных предлогов (лексикографический аспект). София: Парадигма, 2020, 182 с. [Рецензия]

3 март. Празникът на Освобождението по страниците на българските вестници 1885-1944 г., Съставител Лидия Чолпанова, по идея на акад. Иван Юхновски. София: Издателство „Захарий Стоянов, 2019, 248 с. [Рецензия]

Марин Бодаков, Критика и искреност. Случаят Йордан Маринополски. Велико Търново. Издателство „Фабер“, 2019, 271 с.

Лингвистични и етнолингвистични изследвания. В памет на акад. Владимир Георгиев (1908-1986), [Редакционна колегия: Василка Тъпкова-Заимова, Живко Бояджиев, Иван Дуриданов (отговорвен редактор), Максим Младенов.] Второ издание. 2020, София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 245 с.

Спартак Паскалевски, Ел Греко – прозренията на Духа. Диалог и духовност. Т. 8. София: ТЕМТО, 2019, 697 с. [Рецензия]

Митко Новков, Изядената ябълка. 101 УПРАВИТЕЛ’СКИ ИСТОРИИ. ИК Жанет45, 2019, 360 с. [Отзив]

Представяне на нови книги  /  Presentation of New Books

Петя Асенова, (България, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“), Лингвистични и етнолингвистични изследвания. В памет на акад. Владимир И. Георгиев (1908- 1986) Второ издание. 2020, София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“

Рецензии и отзиви  /  Reviews and Comments

Сабина Павлова, (България, София, БАН) Емил Басат. Преводът – лица и маски. Портрети на български преводачи. Книга трета. София: Парадигма, 2019

Рени Манова, (България, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“)Сборник „Рада и приятели“

Татяна Славова, (България, Софийски университет “Св. Климент Охридски”) Василка Радева. Българският език и науката за него. Избрани езиковедски трудове. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София, 2019

Рени Янкова, (България, Нов български университет) Фантастика и познание. Без/граничност на познанието в българската фантастична проза

Амелия Личева, (България, Софийски университет “Св. Климент Охридски”) Думи за книгата на Елена Борисова "Фантастика и познание"

Росица Хаджигеоргиева, (България, София) Надежда Делева. Пространственные предлоги в русском и болгарском языках (лексикографический аспект). Изд. Парадигма, София, 2020, 182 с.

Илияна Марчева, (България, Институт за исторически изследвания, БАН) 3 март. Празникът на Освобождението по страниците на българските вестници 1885- 1944 г. Съставител Лидия Чолпанова, снимки и дизайн Иван Янчев, по идея на акад. Иван Юхновски, София: Издателство „Захарий Стоянов“, 2019

Румяна Златанова, (Германия, Хайделберг) Спартак Паскалевски. Ел Греко – Прозренията на Духа. Диалог и духовност. Т. 8., София: ТЕМТО, 2019

Валентин Ганев, (България, Нар. театър „Иван Вазов“) Скачащите бълхи на фантазията или: брех не, ами Брехт!

In Memoriam

Радка Влахова, (България, София, СУ “Св. Кл. Охридски“) In memoriam проф. д-р Елена Любомирова Хаджиева-Меродийска (30. 03. 1957 – 31. 03. 2020)

Рени Манова, (България, София, СУ “Св. Кл. Охридски“) In memoriam Елена Хаджиева (1957 - 2020)

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.