НАГРАДИ


Конкурс за годишните награди по езикознание на Дарителски фонд „Академик Владимир Георгиев“

Ръководният съвет на Дарителския фонд „Академик Владимир Георгиев“ съвместно с Националния дарителски фонд „13 века България“и в изпълнение на завещаните разпоредби, направени от изтъкнатия учен-езиковед акад. Владимир Иванов Георгиев, обявява конкурс за следните годишни награди по езикознание:

1) Първа награда – плакет, грамота и  300 лв. за най-добър труд по езикознание;

2) Втора награда – плакет, грамота и 200 лв. за постижения в областта на езикознанието;

3) Колективна награда – плакет, грамота и 500 лв., присъждането на която изключва даването на първа и втора награда за годината.

В срок до 27 ноември 2015 г. можете да изпращате Вашите предложения на адрес

       Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН

       бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17

       София 1113

       Е-mail: ibl@ibl.bas.bg

Изискване:

Трудовете се предлагат в един екземпляр, придружени с анотация и  рецензия (след приключване на конкурса, трудовете не се връщат на кандидатите, а се предоставят на библиотеката на ИБЕ).

Условия за удостояване:

1. Наградите могат да бъдат давани на отделни български учени или колективи от учени.

По линия на международното научно сътрудничество могат да бъдат награждавани смесени колективи от български и чуждестранни учени.

2. Удостояването с първа награда по езикознание се извършва за публикувани езиковедски трудове, които представляват голям и оригинален научен принос в дадена област на езикознанието.

3. Удостояването с втора награда по езикознание се извършва за публикувани трудове, които представляват значителен научен интерес в областта на езикознанието.

4. Не могат да бъдат удостоявани с награди трудове, излезли от печат преди повече от три години от годината на награждаване.

 

След дългогодишно прекъсване през 2014 г. Институтът за български език и Националният дарителски фонд „13 века България“ възстановиха присъждането на наградата като с награда за колективен труд бе удостоен Речник на книжовния български език на народна основа от ХVІІ век (върху текст на Тихонравовия дамаскин), София. Изд. Валентин Траянов, 2012, 1143 с. През 2015 г. бе присъдена награда за  труд по езикознание на чл.-кор. д.ф.н. Емилия Пернишка за труда „Местните имена в Свищовско”, София, 2012, 302 с.

 

 

 

 

 

 

 


Публикувано на: 29.10.2015 г.