НАГРАДИ


Фонд „Академик Владимир Георгиев“ връчва наградите за 2018 г.

 

Кога: 18 февруари (понеделник) 2019, 14 ч.

Къде: БАН ЦУ, ул. „15 ноември“ N1, Голям салон

Какво: връчване на наградите на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2018 г.

Събитието се организира от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ и Националния дарителски фонд „13 века България“.

Наградата на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ е учредена в изпълнение на завещанието на акад. Владимир Георгиев – изтъкнат български езиковед, получил широко международно признание като специалист по индоевропейско езикознание. Според обновения през 2013 г. статут на Фонда наградата е годишна и се присъжда на индивидуални или колективни трудове, издадени през последните три години, представляващи значителен и оригинален научен принос в дадена област на езикознанието.

С нея са удостоени трудове на изтъкнати български езиковеди:

            • 2014 г. – за колективния труд на учени от ИБЕ „Проф. Л. Андрейчин“ „Речник на книжовния български език на народна основа (върху текст на Тихонравовия дамаскин)“;

            • 2015 г. – чл.-кор. д.ф.н. Емилия Пернишка за труда „Местните имена в Свищовско“;

            • 2017 г. – проф. д.ф.н. Пенка Пехливанова за труда „От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата)“.

            • 2018 г. – за колективния труд „Български диалектен атлас. Обобщаващ том IV. Морфология“, а с първа награда „Увод в палеобалканистиката“ с автор Албена Мирчева.

В тазгодишния конкурс за наградата на Фонд „Академик Владимир Георгиев“  участваха пет индивидуални труда, предложени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Ръководният съвет на Фонда в състав: акад. Михаил Виденов, чл.-кор. Емилия Пернишка, чл.-кор. Мария Попова, проф. Анна Чолева-Димитрова, проф. Сия Колковска, проф. Светла Коева и доц. Христина Дейкова, присъди две индивидуални награди: първа и втора.

 

Първа награда

Валентин Гешев СУ „Св. Климент Охридски“ за труда „Следистория на българския език: български език на Балканите, спомени за българското минало, противоречиво и динамично настояще“

Втора награда

Маргарита Младенова СУ „Св. Климент Охридски“ за изследването „Семантика на притежателните глаголи в българския, чешкия и руския език“

 

 

 


Публикувано на: 16.02.2019 г.