КОНФЕРЕНЦИИ


„Банатските българи – културно наследство, език и литература“ – международна научна конференция

Кога:26 януари 2024 г.

Къде:Централно управление на БАН,зала „Проф. Марин Дринов“ (ул. „15 ноември“ № 1)

Какво:Третата международна научна конференция „Банатските българи – културно наследство, език и литература“

Организатори: Институт за български език „Проф. д-р Любомир Андрейчин“, Институт за литература, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и Дружеството на банатските българи в България „Фалмис“.

Тематиката на конференцията обхваща следните основни направления (без да се ограничава до тях):

• Език и литература на банатските българи;

• Банатската книжнина в историята на българския език;

• Бит, душевност и фолклор на банатските българи;

• Банатските българи и българската история.

Работни езици на конференцията са: български, останалите славянски езици и английски.

ПРОГРАМА

9.00 – 9.30 Регистрация

  9.30 – 9.45

Проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките)

За някои културни понятия и реалии в банатските преводи на Новия Завет

  9.45 – 10.00

Докторант Илие-Каталин Григоре (Букурещки университет, Румъния)

Катехизисът от Чопля (1867): yчене на вярата, запазване на езика. Структура, богословски въпроси, специфични различия в католическата катехизаторска област

  10.00 – 10.15

Доц. д-р Мария Пилева (Институт за литература при Българската академия на науките)

Евангелията на банатски в контекста на протестантската преводна книжнина

  10.15 – 10.30

Проф. д-р Лучия Антонова-Василева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките)

Опит за подбор и представяне на текстове към Съвременна читанка за изучаване на банатския български език

  10.30 – 10.45 Кафе пауза

  11.15 – 11.30

Доц. д-р Ива Манова (Институт по философия и социология при Българската академия на науките; Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград)

Кръстьо Пейкич (1666 – 1730) и българските преселници в Трансилвания и Влахия

  11.30 – 11.45

Проф. Пенка Пейковска (Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките)

Банатските българи в унгарската хуманитаристика от ХIX в. и първата половина на XX в.

  11.45 – 12.00 Дискусия

  12.00 – 13.00 Почивка

  13.00 – 13.15

Д-р Явор Иванов (Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София)

Някои наблюдения върху лексиката, отразяваща състоянието на сложносъставните думи в банатския български, от речниците на Стойко Стойков и Ян Василчин (с акцент върху народното словотворчество, представено във Влашко-банатско-българския речник)

  13.15 – 13.30

Гл. ас. д-р Магдалена Абаджиева, д-р Явор Иванов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките; Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София)

Поетичното творчество на банатските българи – преводи и адаптации

  13.30 – 13.45

Проф. Далибор Соколовић, Анђела Реџић (Филолошки факултет Универзитета у Београду; Балканолошки институт САНУ)

Области на употреба на банатския български език в Сърбия

  13.45 – 14.00

Д-р Слободан Васич (Белградски институт за хуманитарни и социални изследвания, Сърбия)

Представяне на резултатите от работата по книгата „Пол, етническа принадлежност и религия: идентичността на банатските българи в Сърбия, Румъния и България“

  14.00 – 14.15 Кафе пауза

  14.15 – 14.30

Доц. д-р Калина Мичева-Пейчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките)

Асоциативният свят на българите от Банат

  14.30 – 14.45

Докторант Светлана Караджова (Институт за литература към Българската академия на науките)

Карол Телбиз или Телбизов – битие в два свята

  14.45 – 15.00

Светослав Марков (независим изследовател)

Da vu ij nazdrav! – особености на кухнята на банатските българи

  15.00– 15.15 Дискусия

Закриване на конференцията


Публикувано на: 24.01.2024 г.