ОБЩИ РЕЦЕНЗИИ


Рубриката „Рецензии и коментари” се финансира от спечелен конкурс на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесиите 2012 и 2014 г.

Това е рубрика, в която даваме пространство за всички ваши рецензии, коментари, отзиви. Често трудно намираме място за този жанр в изданията. Ако се чудите къде да публикувате вашия материал, можете да се възползвате от мястото, което ви предоставяме – безплатно! Ако пък вече имате публикация при нас, чакаме и още.


Как се правят съпоставителни лексикални анализи (и имат ли те почва у нас)

Ще коментирам някои проблеми, свързани с въпроса за създаването на  tertiumcomparationis[1] в двуезични и многоезични лексикални изследвания. Като цяло може да се каже, че това е един от най-неизяснените въпроси за теорията и практиката на съпоставителното езикознание.

Смята се, че езикът еталон е „идеална” езикова система, специално конструирана от лингвиста по такъв начин, че в него в максимална степен да бъдат представени универсалните свойства на езиците (Касевич 1977: 143). Създаването на език еталон преследва две цели На първо място, това е система, с която е удобно да бъдат съпоставени всички естествени езици. Съпоставянето е свързано с типологичното изучаване на езиците, предполагащо сравняване на всички езици помежду им чрез създадения език еталон и по този начин да се получат в най-голяма степен еднородни и съпоставими резултати. От друга страна, езикът еталон се смята за цялостна завършена система, затова съпоставката с език еталон предполага именно типологично изследване, при което участват всички равнища и аспекти на езиковата система (Касевич 1977: 144).

[1] По-нататък терминът ще бъде транскрибиран на български език като терциум компарационис. Термините „език еталон”, „език посредник”, „еталон за сравнение” и „терциум компарационис” се смятат за синонимични.
Публикувано на: 21.04.2015 г.   |   Автор: доц. д-р Палмира Легурска / Assoc. Prof. Dr. Palmira Legurska

Музейната комуникация - екран и/или огледало (по примера на http://www.akademic.hit.bg)

„В началото е питащият дух”

                                       Марк Блок, „Апология на историята”                         

 

 Ценността (аксиологичният аспект)

 

Самото понятие „ценност” влиза в научна употреба в края на ХIХ в. Неокантианските школи (преди всичко Баденската школа – по името на германския град, в който се ражда) започват да разработват теорията на ценноститена основата на Кантовото разграничение между дължимо и съществуващо. Оттук и едно от разбиранията за ценността като дължимо, като идеална същност, която човек свободно избира и следва. А нима повикът на кризисните времена като днешното не съдържа презумпцията, че ценностите, веднъж заченати – живеят? Затова са живи дори в музейната среда, стига да ги съзрем и се приобщим към тях. Та нали мисията ни е да ги „заставим” да заживеят в нас самите, а оттук социално  и с нашата публика. В интерсубективната и диалогична концепция ценността се разбира като иманентен акт на човешката изява, възможна чрез съотнасянето в междуличностните отношения. Ценностите израстват, те са между нас.

 

 Избягахме от „музейни предмети” в „културни ценности”… Имаме ли извъннормативен консесус за понятието „културни ценности”, на какви „езици” и как го превеждаме... 

Публикувано на: 03.04.2015 г.   |   Автор: д-р Росица Събева / Dr. Rositsa Sabeva

Структури на емоционално-афективното значение и начини за неговото изразяване в езика

Изследването на доц. д-р Максим Стаменов „Структури на емоционално-афективното значение и начини за неговото изразяване в езика” се състои от съдържание, осем глави, заключение и библиография.

 

 

Публикувано на: 22.03.2015 г.   |   Автор: доц. д-р Палмира Легурска / Assoc. Prof. Dr. Palmira Legurska


3 от 16 1 2 3 4 5 ...

Категории
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на рубриката & bdquo;Рецензии и коментари” представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.