БРОЙ XI


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век
ISSN 1314-9067
год. VI, 2018, брой 11 - брой в развитие

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелени конкурси на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесиите през 2012 г. и 2014 г.;

Столична община програма "Култура"на Столична програма "Култура" в сесиите за 2017 г. и 2018 г.


Редакторски консултативен борд:

проф. Пиринка Пенкова (Дания)
проф. Румяна Златанова (Хайделберг, Германия)
проф. Илияна Марчева-Атанасова (България)
доц. дфн Камен Михайлов (България)

Еditorial consultatIXe board:

Prof. Pirinka Penkova (Denmark)
Prof. Rumyana Zlatanova (Heidelberg, Germany)
Prof. Iliyana Marcheva-Atanasova (Bulgaria)
Prof. DrSc Kamen Mihaylov (Bulgaria)

Редакционен състав:

Августа Манолева
Никола Обрешков
Светлозара Лесева

Editors:

Avgusta Manoleva
Nikola Obreshkov
Svetlozara Leseva

Езикът  /  Language in Focus

Марияна Цибранска-Костова, (България, Институт за български език, БАН) Номоканонът на Slavia Orthodoxa от двете страни на Дунава и ръкопис BAR MS.SLAV.636

Людвиг Селимски, (Полша, Шльонски университет, Катовице) Християнското име Вакин

Зоя Барболова, (България, Институт за български език, БАН) Антропоними с предполагаем прабългарски произход

Красимира Колева, (България, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“; Украйна, Мелитополски държавен университет „Богдан Хмелницки“) Съвременните граници на мизийските говори

Георги Митринов, (България, София, Институт за български език, БАН) Антропонимични данни за българското християнско население на с. Дутли, Ортакьойско (дн. Черничево, Крумовградско) от 1906-1907 г.

Демьяненко Б. Наталия, (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Институт филологии) Субстантивные фразеологические единицы с компонентом - названием человека (на материале польского языка)

Мария Калениченко, (Украина, Киев, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Института филологии) Семантическая организация и модальные характеристики безличных предложений в чешском языке

Ирина И. Короткевич, (Минск, Республика Беларусь, Белорусский государственный университет) „Словарь беларуского наречия“ И. И. Носовича в контексте славянского романтизма

Литературата  /  Literature

Татьяна Хайдер, (Украина, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко) Христианские мотивы в сюжетно-фабульной конструкции текстов массовой литературы

Вячеслав Короткевич, (Беларусь, Могилев, Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова) Специфика образной системы в беларуской драме абсурда конца ХХ века

Културологията  /  Cultural Studies

Цветана Георгиева, (България, София, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Катедра "Книга и общество“; Киевски национален университет "Тарас Шевченко", Институт по филология, Катедра „Славянски филологии") Митодизайн: Фрина - по примери от българската култура

Валентин Молодиченко, Наталія Молодиченко, (Україна, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького) Трансформація цінностей: протиріччя глобального та національного

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.