СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РЕЦЕНЗИИ


Рубриката „Рецензии и коментари” се финансира от спечелен конкурс на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесиите 2012 и 2014 г.

Това е рубрика, в която даваме пространство за всички ваши рецензии, коментари, отзиви. Често трудно намираме място за този жанр в изданията. Ако се чудите къде да публикувате вашия материал, можете да се възползвате от мястото, което ви предоставяме – безплатно! Ако пък вече имате публикация при нас, чакаме и още.


Акцентни варианти при едносрични членувани съществителни имена от мъжки род

Широко разпространено е мнението,  че от позиционно гледище ударението в българския книжовен език  е свободно и подвижно[1]. Докато първата характеристика се приема безусловно, то подвижността се оспорва. Тук, както посочва Л. Андрейчин, (1968/1980, с. 196) „няма единство по въпросите, на каква основа, в какви граници и в каква степен може да се говори за подвижност на българското ударение.” Авторът формулира тезата, че в областта на словоизменението в „българския книжовен език преобладава решително неподвижното ударение” (пак там, с. 199). Този възглед е защитаван и развиван след това и от Ст. Буров (1976; 2012). Независимо дали подвижността се приема като основна характеристика на българското ударение, или то се смята за подвижно само, така да се каже, по изключение, в граматическите парадигми на много съществителни имена и глаголи, има случаи на изместване на ударението, които понякога създават трудности по отношение на правоговора. Предмет на внимание тук ще бъдат едносричните съществителни имена от мъжки род и тяхното членуване, които са сред най-важните случаи на подвижност на ударението в българското словоизменение.

Публикувано на: 20.07.2015 г.   |   Автор: доц. д-р Христо Стаменов

РЕЦЕНЗИЯ за присъждане на образователната и научна степен доктор на Милена Нецова

Кандидатката  МИЛЕНА ПЕНЧЕВА НЕЦОВА представя дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по специалността Филология (Общо и сравнително езикознание). Дисертацията е изработена в срок по време на редовна докторантура в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Изборът на тема се вписва в една от областите, разработвани от езиковедската колегия на този университет – ономастика и по-специално антропонимика, като тук следва да се отбележат изследванията на научния ръководител на тази докторантура  проф. Иван Чобанов както и на доц. Борян Янев.

Публикувано на: 20.07.2015 г.   |   Автор: доц. д-р Христо Стаменов

СТАНОВИЩЕ във връзка с присъждане на научното звание професор на доц. д-р Румяна Балинова Тодорова

Единствен кандидат в този конкурс е доц. д-р РУМЯНА БАЛИНОВА ТОДОРОВА. Кандидатката е завършила специалността английска филология във ВТУ „Кирил и Методий” (1977 г.). След тригодишна практика като гимназиален учител постъпва на работа като преподавател в катедра „Английска филология” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, където работи до сега.  През 1997 г. получава образователната и научна степен  „Доктор”, а през 2001 г. се хабилитира като доцент по съвременен английски език – текстолингвистика. Научните й интереси са в областта на езика на рекламата и лингвистиката на текста. Водила е и продължава да води голям брой лекционни и семинарни курсове на бакалавърско и магистърско равнище, между които лингвистика на текста, теория на превода, приложна лингвистика, езика на медиите, основи на рекламата, подготовка и управление на проекти в бизнеса и туризма. Повечето от тези курсове са водени на английски език. Изнасяла е лекции и в чуждестранни университети. Ръководила е дипломни работи, а в периода след хабилитацията си е научен ръководител на шест докторантури, една от които е вече защитена.  Многократно е специализирала и участвала в академичен обмен в голям брой чуждестранни университети. Заемала е редица отговорни административни длъжности в Шуменския университет – началник на Международен отдел и директор на Център за международно сътрудничество и проекти, ръководител на Катедрата по английска филология (втори мандат от 2008 до сега), зам. ректор (от 2009 г. до сега). Тя е  Европейски преподавател посланик за Еразъм за България (дейност, за която е отличавана с награди), както и координатор на българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”. Координирала е или е участвала в петнадесет национални и международни научни проекта. Участвала е в научни журита и различни експертни комисии. Членува в Съюза на учените в България, Българското дружеството за британски изследвания и Българската асоциация за американски изследвания. Владее английски, немски и руски език.

Публикувано на: 20.07.2015 г.   |   Автор: доц. д-р Христо Стаменов


2 от 4 1 2 3 4

Категории
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на рубриката & bdquo;Рецензии и коментари” представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.