СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РЕЦЕНЗИИ


Рубриката „Рецензии и коментари” се финансира от спечелен конкурс на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесиите 2012 и 2014 г.

Това е рубрика, в която даваме пространство за всички ваши рецензии, коментари, отзиви. Често трудно намираме място за този жанр в изданията. Ако се чудите къде да публикувате вашия материал, можете да се възползвате от мястото, което ви предоставяме – безплатно! Ако пък вече имате публикация при нас, чакаме и още.


РЕЦЕНЗИЯ за присъждане на образователната и научна степен доктор на Ана Стоева Димова

Конкурсът е обявен в ДВ, бр. 60/17.07.2006 г. и във в. “Сега”, бр.165 (2655) също от 17 юли 2006 г., по предложение на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Учебната заетост е осигурена с 255 часа в рамките на седем учебни дисциплини в специалностите немска филология, приложна лингвистика, журналистика и в магистерската програма.

За участие в конкурса документи е подала доц. дфн АНА СТОЕВА ДИМОВА. Родена е през 1947 г., завършва немска филология в СУ “Св. Климент Охридски” през 1971 г., защитава докторска дисертация в Лайпцигския университет през 1979 г. и докторат за придобиване на научната степен “доктор на науките” пред СНСЕ при ВАК през 2006 г. От 1979 г. работи в Шуменския университет. Хабилитира се през 1989 г.

Публикувано на: 20.07.2015 г.   |   Автор: проф. д-р Борис Парашкевов / Prof. Dr. Boris Paraschkewow

РЕЦЕНЗИЯ за присъждане на образователната и научна степен доктор на Агнешка Данута Методиева

Настоящата рецензия е изготвена съгласно заповедта на Ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” под № РД-16-243/17.12.2014 г., за провеждане на защита на докторска дисертация за придобиване на образователната и научна степен „докторв област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Германски езици (Съвременен немски език), както и в съответствие с решението от първото заседание на научното жури, съставено по силата на същата заповед. Задачата на рецензията е да даде оценка за дисертацията на докторантката Агнешка Данута Методиева на тема „Благословии и проклятия в немската, българската и полската култура“. Родена през 1971 г. в Полша, г-жа А. Методиева е придобила висше образование (2001-2008) по специалност Немска филология (бакалавър и магистър) в ШУ „Епископ Константин Преславски” с частично обучение в Университета Дюсбург-Есен (Федерална република Германия). Дисертационният труд е бил насочен за защита след обсъждане на 05.12.2014 г. на разширено заседание в Катедрата по германистика при Шуменския университет. Нямам основание да допускам, че докторантката не се е съобразила с някои от бележките и препоръките, направени по време на обсъждането.

Публикувано на: 20.07.2015 г.   |   Автор: проф. д-р Борис Парашкевов / Prof. Dr. Boris Paraschkewow

РЕЦЕНЗИЯ за избирането на доцент по съвременен немски език на Антоанета Михайлова

Настоящата рецензия е изготвена в изпълнение на възлагателна заповед от СНС по общо езикознание, класически и нови езици при ВАК въз основа на протокол № 2 от проведеното на 12.12.2007 г. заседание и във връзка с обявения в ДВ, бр. 52/29.06.2007 г., и в. “Сега” от 07.07.2007 г. конкурс за доцент по германски езици (съвременен немски език), шифър 05.04.20. Мястото за доцент по този шифър е обезпечено с 60 ч. лекции и 30 ч. упражнения по морфосинтаксис, 30 ч. лекции и 30 ч. упражнения по морфология и 30 ч. лекции и 30 ч. упражнения по синтаксис или общо 120 ч. лекции и 90 ч. упражнения. Документи за участие в конкурса е подала една кандидатка: г-жа гл. ас. д-р Антоанета Стоянова Михайлова.

Публикувано на: 15.07.2015 г.   |   Автор: проф. д-р Борис Парашкевов / Prof. Dr. Boris Paraschkewow


3 от 4 1 2 3 4

Категории
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на рубриката & bdquo;Рецензии и коментари” представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.