ДИСКУСИИ И КОМЕНТАРИ КЪМ БРОЙ II


Средновековната славянска традиция на Атанасий Александрийски и преводът на "Посланието към Марцелин за тълкуванието на псалмите"

Публикувано на: 24.03.2014 г.   |   Автор: проф. Пиринка Пенкова / Prof. Pirinka Penkova

Бележки към един старозаветен юридически ексцерпт

Публикувано на: 24.03.2014 г.   |   Автор: проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова / Prof. Dr. Sc. Mariyana Tsibranska-Kostova

Чернокожите хора в Стария завет – езиков и херменевтичен анализ

Публикувано на: 24.03.2014 г.   |   Автор: проф. д.ф.н. Мони Алмалех / Prof. Dr. Sc. Mony Almalech

Обратните индекси в лексикографската традиция на старобългарски език

Публикувано на: 24.03.2014 г.   |   Автор: Татяна Илиева

Семантичното поле род в българската култура и език

Публикувано на: 24.03.2014 г.   |   Автор: доц. д-р Мария Китанова / Assoc. Prof. Dr. Maria Kitanova

Образни метафори (ономасиологичен каталог)

Публикувано на: 24.03.2014 г.   |   Автор: Палмира Легурска, Иво Панчев

Реалии и превод

Публикувано на: 24.03.2014 г.   |   Автор: доц. д-р Палмира Легурска / Assoc. Prof. Dr. Palmira Legurska

Българската антитоталитарна литература през 60-те – 80-те години на ХХ век

Публикувано на: 24.03.2014 г.   |   Автор: Вихрен Чернокожев / Assoc. Prof. Dr. Vihren Chernokozhev

Специфика на изразяването на иронична оценка в конструкции с чужда реч

Публикувано на: 24.03.2014 г.   |   Автор: Весела Шушлина / Dr. Vesela Shushlina