ВСИЧКИ РЕЦЕНЗИИ


Рубриката „Рецензии и коментари” се финансира от спечелен конкурс на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесиите 2012 и 2014 г.

Това е рубрика, в която даваме пространство за всички ваши рецензии, коментари, отзиви. Често трудно намираме място за този жанр в изданията. Ако се чудите къде да публикувате вашия материал, можете да се възползвате от мястото, което ви предоставяме – безплатно! Ако пък вече имате публикация при нас, чакаме и още.


РЕЦЕНЗИЯ за присъждане на образователната и научна степен доктор на Агнешка Данута Методиева

Настоящата рецензия е изготвена съгласно заповедта на Ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” под № РД-16-243/17.12.2014 г., за провеждане на защита на докторска дисертация за придобиване на образователната и научна степен „докторв област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Германски езици (Съвременен немски език), както и в съответствие с решението от първото заседание на научното жури, съставено по силата на същата заповед. Задачата на рецензията е да даде оценка за дисертацията на докторантката Агнешка Данута Методиева на тема „Благословии и проклятия в немската, българската и полската култура“. Родена през 1971 г. в Полша, г-жа А. Методиева е придобила висше образование (2001-2008) по специалност Немска филология (бакалавър и магистър) в ШУ „Епископ Константин Преславски” с частично обучение в Университета Дюсбург-Есен (Федерална република Германия). Дисертационният труд е бил насочен за защита след обсъждане на 05.12.2014 г. на разширено заседание в Катедрата по германистика при Шуменския университет. Нямам основание да допускам, че докторантката не се е съобразила с някои от бележките и препоръките, направени по време на обсъждането.

Публикувано на: 20.07.2015 г.   |   Автор: проф. д-р Борис Парашкевов / Prof. Dr. Boris Paraschkewow

РЕЦЕНЗИЯ за присъждане на образователната и научна степен доктор на Ана Стоева Димова

Конкурсът е обявен в ДВ, бр. 60/17.07.2006 г. и във в. “Сега”, бр.165 (2655) също от 17 юли 2006 г., по предложение на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Учебната заетост е осигурена с 255 часа в рамките на седем учебни дисциплини в специалностите немска филология, приложна лингвистика, журналистика и в магистерската програма.

За участие в конкурса документи е подала доц. дфн АНА СТОЕВА ДИМОВА. Родена е през 1947 г., завършва немска филология в СУ “Св. Климент Охридски” през 1971 г., защитава докторска дисертация в Лайпцигския университет през 1979 г. и докторат за придобиване на научната степен “доктор на науките” пред СНСЕ при ВАК през 2006 г. От 1979 г. работи в Шуменския университет. Хабилитира се през 1989 г.

Публикувано на: 20.07.2015 г.   |   Автор: проф. д-р Борис Парашкевов / Prof. Dr. Boris Paraschkewow

СТАНОВИЩЕ във връзка с присъждане на научното звание професор на доц. д-р Румяна Балинова Тодорова

Единствен кандидат в този конкурс е доц. д-р РУМЯНА БАЛИНОВА ТОДОРОВА. Кандидатката е завършила специалността английска филология във ВТУ „Кирил и Методий” (1977 г.). След тригодишна практика като гимназиален учител постъпва на работа като преподавател в катедра „Английска филология” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, където работи до сега.  През 1997 г. получава образователната и научна степен  „Доктор”, а през 2001 г. се хабилитира като доцент по съвременен английски език – текстолингвистика. Научните й интереси са в областта на езика на рекламата и лингвистиката на текста. Водила е и продължава да води голям брой лекционни и семинарни курсове на бакалавърско и магистърско равнище, между които лингвистика на текста, теория на превода, приложна лингвистика, езика на медиите, основи на рекламата, подготовка и управление на проекти в бизнеса и туризма. Повечето от тези курсове са водени на английски език. Изнасяла е лекции и в чуждестранни университети. Ръководила е дипломни работи, а в периода след хабилитацията си е научен ръководител на шест докторантури, една от които е вече защитена.  Многократно е специализирала и участвала в академичен обмен в голям брой чуждестранни университети. Заемала е редица отговорни административни длъжности в Шуменския университет – началник на Международен отдел и директор на Център за международно сътрудничество и проекти, ръководител на Катедрата по английска филология (втори мандат от 2008 до сега), зам. ректор (от 2009 г. до сега). Тя е  Европейски преподавател посланик за Еразъм за България (дейност, за която е отличавана с награди), както и координатор на българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”. Координирала е или е участвала в петнадесет национални и международни научни проекта. Участвала е в научни журита и различни експертни комисии. Членува в Съюза на учените в България, Българското дружеството за британски изследвания и Българската асоциация за американски изследвания. Владее английски, немски и руски език.

Публикувано на: 20.07.2015 г.   |   Автор: доц. д-р Христо Стаменов


3 от 19 1 2 3 4 5 ...

Категории
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на рубриката & bdquo;Рецензии и коментари” представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.