ВСИЧКИ РЕЦЕНЗИИ


Рубриката „Рецензии и коментари” се финансира от спечелен конкурс на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесиите 2012 и 2014 г.

Това е рубрика, в която даваме пространство за всички ваши рецензии, коментари, отзиви. Често трудно намираме място за този жанр в изданията. Ако се чудите къде да публикувате вашия материал, можете да се възползвате от мястото, което ви предоставяме – безплатно! Ако пък вече имате публикация при нас, чакаме и още.


РЕЦЕНЗИЯ за избирането на доцент по съвременен немски език на Антоанета Михайлова

Настоящата рецензия е изготвена в изпълнение на възлагателна заповед от СНС по общо езикознание, класически и нови езици при ВАК въз основа на протокол № 2 от проведеното на 12.12.2007 г. заседание и във връзка с обявения в ДВ, бр. 52/29.06.2007 г., и в. “Сега” от 07.07.2007 г. конкурс за доцент по германски езици (съвременен немски език), шифър 05.04.20. Мястото за доцент по този шифър е обезпечено с 60 ч. лекции и 30 ч. упражнения по морфосинтаксис, 30 ч. лекции и 30 ч. упражнения по морфология и 30 ч. лекции и 30 ч. упражнения по синтаксис или общо 120 ч. лекции и 90 ч. упражнения. Документи за участие в конкурса е подала една кандидатка: г-жа гл. ас. д-р Антоанета Стоянова Михайлова.

Публикувано на: 15.07.2015 г.   |   Автор: проф. д-р Борис Парашкевов / Prof. Dr. Boris Paraschkewow

Кафка между аутизма, любовта и самоизгарянето

Може би сте преживели потрес от хрумването на Кафка - събуждайки се сутрин, да ви превърне в хлебарка, която трудно може да се преобърне в леглото и е принудена да умре, заобиколена от леденото безчуствие на семейството си. Писателят, един от трите стълба на съвременната европейска и световна литература, изтръгнал от себе си феномена на отчуждението и с вътрешни визии предсказал ужасите на Холокоста, оживява в романа на съвременен берлински автор – Михаел Кумпфмюлер, парадоксално – като щастлив човек. Там е намерил почти невъзможната взаимност в любовта през последната година преди да умре заради тлеещата в него туберколоза.

Публикувано на: 20.06.2015 г.   |   Автор: Лъчезар Лозанов / Lachezar Lozanov

Парашкевов, Б., Българска транскрипция на немски имена / Parashkevov, B., Bulgarische Transkription Deutscher Namen, София: „Изток-Запад”, 2015, с. 326.

Автор на рецензираната книга е видният наш езиковед германист проф. Борис Парашкевов. Наред с основната си академична специализация – история и историческа граматика на немския език – той е развил много по-широки лингвистични интереси, не на последно място и към родния си български език. Проявявайки завидна творческа активност през последното десетилетие, той ни зарадва с редица книги, в които се засягат различни аспекти на българската лексикална система в нейната динамика и взаимодействие и контакти с други езици. Тук се отнасят изследванията му върху етимологичните дублети, народната етимология, отименната лексика, както и корективният речник на чуждите думи, където той е основен съавтор. Тези книги обхващат богат и разнообразен езиков материал, а по своята организация имат характер и на справочници. В тях личи много широка езиковедска подготовка, умение да се борави  с множество различни езици, стремеж към изчистване на теоретичните постановки, който понякога довежда до изковаване на нови термини понятия, съчетаване на теорията с нуждите на практиката и, не на последно място, на полезното с приятното и забавното. В този кръг публикации на автора се вписва и неговата най-нова книга, посветена на транскрипцията на немските имена в българския език.

Публикувано на: 03.06.2015 г.   |   Автор: доц. д-р Христо Стаменов


5 от 19 ... 3 4 5 6 7 ...

Категории
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на рубриката & bdquo;Рецензии и коментари” представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.